Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18MTY Download MTY - laboratorní úloha 1 - tahová zkouška (vzor) 18MTY_laboratorni_uloha_vzor.tex
Document Actions

18MTY_laboratorni_uloha_vzor.tex

by Tomáš Fíla last modified 2016-10-11 15:43

LATEX zdrojový kód ke vzoru laboratorního protokolu

Click here to get the file

Size 5.3 kB - File type text/x-tex

File contents

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{color}
\usepackage{setspace}
\usepackage[a4paper,hmargin=2.5cm,vmargin=2.5cm,bindingoffset=0.5cm,headheight=1.25cm]{geometry}
\usepackage{array}
\usepackage{ctable}
\usepackage{units}
\usepackage{epstopdf}

\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{12pt}

\newcommand{\odst}{\vspace{6pt}\newline}
\newcommand{\krat}{\,\cdot\,}

\author{Tom Fla}
\title{MRI_Laboratorn loha}
\pagestyle{empty}

\begin{document}

\thispagestyle{empty}

\begin{center}
\textsc{\Large VUT v Praze} \\
\vspace{0.5cm}
\textsc{\Large Fakulta Dopravn} \\
\vspace{0.5cm}
\textsc{\Large K618 - stav mechaniky a materil}\\
\vspace{0.5cm}
\end{center}

\vspace{3cm}

\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics[width=3cm]{lev_cvut.eps}
\end{center}
\end{figure}

\begin{center}
\textsc{\Large Laboratorn loha 1 z pedmtu:} \\
\vspace{0.5cm}
\textsc{\huge Materily}
\end{center}

\vspace{6cm}

\begin{flushleft}
zpracoval: \textsc{\Large Nkdo1, Nkdo2, ... NkdoI ... NkdoN}\\
studijn skupina: \textsc{\Large Njak skupina}\\
akademick rok: \textsc{\Large Njak rok}
\end{flushleft}

\begin{flushright}
Typeset by \textbf{\large{\LaTeX}}
\end{flushright}

\pagebreak

\setcounter{page}{1}

\pagestyle{plain}

\section{Zadn}
Vam kolem je zpracovat laboratorn zprvu z men tahov zkouky materilu. Laboratorn lohu zpracujte ve skupinch po 
4 a 5 studentech. Skupina odevzdv 1 souhrnn zpracovanou laboratorn lohu, a to v elektronick podob na e-mailov kontakt cvicho. Pro vypracovn laboratorn lohy pouijte elektronick data z tahov zkouky a vlastn namen daje o vzorku. Zpracovn namench dat provdjte pomoc libovolnho softwarovho nstroje. Narozdl od domcch kol se u laboratornch loh nepipout run zpracovn peveden do elektronick podoby.

Nzev odevzdvanho souboru a dal instrukce naleznete v pokynech pro odevzdvn prac. \\

\subsection{Nleitosti vypracovn} 
Kad laboratorn loha bude obsahovat nsledujc sti:

\begin{enumerate}
\item \textbf{Laboratorn protokol} (viz. dle)
\item \textbf{Zdrojov kd zpracovn elektronickch dat} (tj. programov skript, seit Excelu se vzorci apod.)
\end{enumerate}

\subsubsection{Laboratorn protokol}

lenn laboratornho protokolu bude nsledujc:

\begin{enumerate}
\item vodn strana se zkladnmi daji k protokolu (jmna, akademick rok ...)
\item Popis experimentu - vlastnmi slovy (ovem ve sprvn terminologii) popsan konkrtn experiment nap. pouit zatovac stroj, datum apod.)
\item Rozmry vzorku a hodnoty namen pi experimentu
\item Vyhodnocen veliiny
\item Zvr - slovn zhodnocen prbhu experimentu a jeho vsledk
\item Vet pouitch zdroj a citace - vypracovn v souladu s pravidly pro tvorbu technick dokumentace a vdeckch prac. V textu oznait msta, kde bylo zdroje vyuito \cite{hibbeler}.
\end{enumerate}

\pagebreak

\section*{Seznam vyhodnocovanch veliin}

V laboratorn loze vyhodnote:

\begin{itemize}
\item Mez kluzu - $R_{p0,2}$ ppadn i $R_e$
\item Mez pevnosti - $R_m$
\item Tanost - $A$
\item Modul prunosti - $E$
\item Graf - $\sigma \epsilon$ - se zanesenmi vyhodnocenmi veliinami
\end{itemize}

\section*{Pokyny a pklady pro vypracovn laboratornho protokolu}

\subsection*{Namen hodnoty}

Namen hodnoty mus bt vyneseny pehlednm zpsobem\footnote{V tabulkch se nepouvaj svisl ohranien, vdy jen horizontln. Pro logick odlien lze pouvat jin tlouky ar. Kad tabulka, obrzek a graf mus mt sv slo a popis.} s definovanm oznaenm a jednotkami \footnote{Jednotky jsou vdy uvdny vzpmenm psmem s polovin velikost mezery od seln hodnoty}.

\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{l c c}
\textbf{Veliina} & \textbf{Oznaen} & \textbf{Hodnota} \\\toprule
Poten dlka & $L_0$ & $\unit[100]{mm}$ \\\midrule
Dlka po petren & $L_u$ & $\unit[127]{mm}$ \\\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Tabulka namench veliin}
\end{table}

\subsection*{Vyhodnocen tanosti $A$}
Vpoty mus bt provedeny nsledujcm zpsobem:
\begin{enumerate}
\item Analytick vzorec pro dosazen
\item Dosazen (nejlpe v zkladnch jednotkch SI) 
\item Vsledek s jednotkami
\end{enumerate}

\begin{eqnarray*}
A &=& 100 \krat \dfrac{L_u - L_0}{L_0} = 100 \krat \dfrac{(127-100)\krat 10^{-3}}{100 \krat 10^{-3}} = \unit[27]{\%} \\
\end{eqnarray*}

\subsection*{Grafy}
Grafy mus obsahovat nsledujc:
\begin{enumerate}
\item Nzev a popis grafu
\item Popis veliin na osch
\item Oznaen veliin na osch a jejich jednotky
\item Rozlien dat v grafu
\end{enumerate}

\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics[width=0.95\textwidth]{graf.eps}
\caption{Graf namen zvislosti sly na posunut}
\end{center}
\end{figure}


\begin{thebibliography}{12}
\bibitem{hibbeler}{\em Hibbeler, R. C., et al.:}
					{\bf Mechanics of Materials - fourth edition} \\
					Prentice Hall, Inc., New Jersey, 2000, pp. 120-135, ISBN: 978-0-13-016467-4
\bibitem{hosford}{\em Hosford, W. F., et al.:}
					{\bf Mechanical behavior of materials - 2nd edition} \\
					Cambridge Universtity Press, Cambridge, 2010, pp. 15-22, \newline ISBN:~978-0-52-186675-0	
\end{thebibliography}

\end{document}

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: