Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18PZP
Document Actions

18PZP

by Vyčichl Jan last modified 2020-10-04 08:26

Pružnost a pevnost

Kód předmětu: 18PZP
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 3
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 3 čeština společná část studia, 3 čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Cvičení:Ing. Tomáš Doktor, doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Ing. Jan Šleichrt, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D., Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Sylabus předmětu
Výuka Praha
Výuka Děčín

Odkazy na Teams - Prednasky a kruhy
Přednáška - prof. Jiroušek
2-30 - cvičení Zlámal
2-31 a 2-32 - cvičení Vyčichl
2-33 - cvičení Šleichrt
2-34 - cvičení Šleichrt
2-35 - cvičení Zlámal
2-96 - cvičení Doktor
2-97 - cvičení Kytýř
Seminář z PZP - Vyčichl

Klíčová slova: zatížení, normálové napětí, smykové napětí, ohybová čára nosníku, volné kroucení, stabilita prutu, kritické břemeno, pevnost

Náplň předmětu

Předmět 18PZP rozšiřuje znalosti řešení silových a momentových namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí získaných v předmětu 18SAT o metody návrhu a posuzování deformačního chování konstrukcí v elastické oblasti. K řešení těchto úloh bude využíváno matematického aparátu získaného v rámci předmětů 11CAL1 a 11CAL2. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány následující partie:

 • prostý tah a tlak,
 • prostý ohyb, smykové napětí při ohybu,
 • návrh a posouzení průřezu prutu, ohybová čára prutu,
 • volné kroucení,
 • kombinovaná namáhání,
 • stabilita tlačených prutů, návrh a posouzení na vzpěr,
 • nosník na pružném podkladu,
 • pevnostní analýzy.

Cíle

Absolvent předmětu získá základní znalosti návrhu a posouzení nosníků a prutových konstrukcí v oblasti pružných deformací.

Literatura

 1. P. Puchmajer: Pružnost a pevnost. Vydavatelství ČVUT 1999
 2. P. Puchmajer, Jitka Řezníčková: Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti. Vydavatelství ČVUT 2002
 3. J. a J. Řezníčkovi: Pružnost a pevnost v technické praxi. Příklady 1. Vydavatelství ČVUT 2005
 4. S. Timošenko: Pružnost a pevnost I, Technicko-vědecké vydavatelství, Praha, 1951
 5. R. Halama et al.: Pružnost a pevnost, 2011, online: http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost
 6. M. Zajíček et al.: Podpůrné materiály pro studium předmětu Pružnost a pevnost 1, online: http://www.kme.zcu.cz/kmet/pp/
 7. J. Case: Strength of Materials and Structures, Hodder & Stoughton Edu., čtvrté vydání 1999
 8. F. Beer et al.: Mechanics of Materials, McGraw-Hill, šesté vydání, 2011
 9. R. Taylor: Classical Mechanics, University Science Books, 2005

On-line výuka

On-line výuka probíhá v prostředí MS Teams, týmy pro výuku jednotlivých kruhů byly zřízeny VIC. V případě chybného přiřazení do týmu kontaktujte prosím svého cvičícího.

Podmínky pro udělení zápočtu 2020 - 2021

 1. Z technických důvodů je změna kruhu cvičení možná pouze v prvních dvou týdnech semestru po souhlasu obou cvičících.
 2. Aktivní účast na cvičeních v kontaktní formě. Každé cvičení bude zahájeno krátkým testem obsahujícím jednoduchou úlohu, obvykle tematicky zaměřenou na látku předchozího cvičení. Podmínka aktivní účasti je splněna dosažením 50% hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení jsou 2 body. Pokud se student nemůže dostavit na své cvičení a svou neúčast omluví e-mailem svému cvičícímu nejpozději hodinu před začátkem cvičení bude umožněno absolvovat náhradní test. Bodové zisky budou průběžně zveřejňovány na tomto serveru. Tato podmínka je platná v případě, že všechny kruhy absolvují kontaktně minimálně tři cvičení. V případě takového prodloužení bezkontaktní výuky, že se kontaktních cvičení uskuteční méně než tři, podmínka aktivní účasti nebude vyžadován a případné body z testů budou počítány jako bonusové.
 3. Vypracování domácích úkolů (celkem 8 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: http://kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_pzp/. Za správné vyřešení domácího úkolu v řádném termínu (zpravidla 14 dnů od zadání úlohy) student získá plný počet bodů. Za pozdější vyřešení domácího úkolu do stanoveného konečného termínu odevzdání získá student pouze poloviční počet bodů. Termíny odevzdání se budou odvíjet od probrané látky a budou uvedeny po přihlášení do webového rozhraní. Pro získání zápočtu je zapotřebí v součtu získat nejméně 10 bodů z 15 možných.
 4. Bodování domácích úloh (je třeba získat 10 z 15 bodů):

  Číslo úlohy Cvičení Popis Body
  1 2 Staticky neurčitý tah a tlak 2
  2 2 Tah a tlak II 2
  3 4 Stanovení průhybu a pootočení v bodě I 1.5
  4 4 Stanovení průhybu a pootočení v bodě II 2
  5 4 Průhybová čára 1.5
  6 4 Dimenzování staticky neurčitého nosníku 3
  7 5 Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů 1
  8 6 Krut 2
 5. Přístupové údaje budou vygenerovány na základě příslušnosti k jednotlivým kruhům a budou rozesílány na univerzitní email. V případě přestupu mezi cvičeními je odpovědností studenta zažádat o úpravu přístupových údajů cvičícího emailem.
 6. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 14. 1. 2021.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. V případě prokázání základních neznalostí v průběhu ústní části zkoušky je výsledek zkoušky hodnocen jako F - nedostatečný bez ohledu na bodový zisk v písemné části.
 3. K bodovému zisku z písemné části se připočítávají body získané na přednáškách.
 4. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané v elektronickém systému pro odevzdávání domácích úloh nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 5. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na cvičeních nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 6. Při získání více než 100 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.
 7. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článek 10, odstavec (8), platí: Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen klasifikačním stupněm F. Omluvu ze zkoušky ze zvlášť závažných důvodů (po uplynutí doby odhlašování v systému KOS) řeší pouze manažer pro pedagogickou činnost, Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (reznickova@fd.cvut.cz).

Plán přednášek pro zimní semestr 2020 - 2021

* v závorkách je uvedeno předpokládané datum

Pořadí* Téma
1. (23. 9. 2020) Základní pojmy technické pružnosti. Normálové a tečné (smykové) napětí, přetvoření přímých prutů. Rozšířený Hookeův zákon.
2. (30. 9. 2020) Prostý tah a tlak. Staticky neurčitý tah a tlak.
3. (7. 10. 2020) Prostý ohyb nosníku. Normálové napětí, neutrální osa.
4. (14. 10. 2020) Ohybová čára nosníku při prostém ohybu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Okrajové podmínky.
5. (21. 10. 2020) Mohrova a Clebschova metoda řešení ohybové čáry nosníku.
6. (4. 11. 2020) Tečné (smykové) napětí při ohybu.
7. (11. 11. 2020) Členěný průřez. Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů.
8. (18. 11. 2020) Volné kroucení prutů s masivním průřezem. Kombinovaná namáhání.
9. (25. 11. 2020) Rovinná napjatost. Transformace složek napětı́.
10. (2. 12. 2020) Hlavní napětí. Mohrova kružnice. Přetvárná práce.
11. (9. 12. 2020) Stabilita tlačených přímých prutů. Eulerova metoda řešení kritického břemene.
12. (16. 12. 2020) Energetická metoda řešení kritického břemene.
13. (6. 1. 2021) Nosník na pružném podkladě.

Plán cvičení

Pořadí Téma
1.
Opakování výpočtu těžiště, momentů setrvačnosti a průběhů vnitřních sil na nosníku.
2.
Návrh a posouzení průřezu při prostém tahu a tlaku. Staticky neurčitý tah a tlak.
3. Výpočet a průběh normálového napětí při prostém ohybu. Návrh a posouzení průřezu.
4. Přímé řešení diferenciální rovnice ohybové čáry nosníku. Mohrova a Clebschova metoda.
5. Řešení tečných napětí při ohybu. Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů.
6.
Kroucení prutů. Výpočet napětí při kombinovaném namáhání.
7. Řešení vzpěrné pevnosti. Dimenzování na vzpěr.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: