Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18PZP
Document Actions

18PZP

by Vyčichl Jan last modified 2016-10-05 17:19

Pružnost a pevnost

Kód předmětu: 18PZP
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 3
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 3 čeština společná část studia, 3 čeština TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., prof. Ing. Josef Jíra, CSc.
Cvičení: Ing. Tomáš Doktor, Ing. Tomáš Fíla, Ing. Petr Koudelka, Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Karta předmětu v pdf

Výuka v Děčíně

Klíčová slova: zatížení, normálové napětí, smykové napětí, ohybová čára nosníku, volné kroucení, stabilita prutu, kritické břemeno, pevnost

Náplň předmětu

Předmět 18PZP rozšiřuje znalosti řešení silových a momentových namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí získaných v předmětu 18SAT o metody návrhu a posuzování deformačního chování konstrukcí v elastické oblasti. K řešení těchto úloh bude využíváno matematického aparátu získaného v rámci předmětů 11CAL1 a 11CAL2. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány následující partie:

 • prostý tah a tlak,
 • prostý ohyb, smykové napětí při ohybu,
 • návrh a posouzení průřezu prutu, ohybová čára prutu,
 • volné kroucení,
 • kombinovaná namáhání,
 • stabilita tlačených prutů, návrh a posouzení na vzpěr,
 • nosník na pružném podkladu,
 • pevnostní analýzy.

Cíle

Absolvent předmětu získá základní znalosti návrhu a posouzení nosníků a prutových konstrukcí v oblasti pružných deformací.

Literatura

 1. P. Puchmajer: Pružnost a pevnost. Vydavatelství ČVUT 1999
 2. P. Puchmajer, Jitka Řezníčková: Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti. Vydavatelství ČVUT 2002
 3. J. a J. Řezníčkovi: Pružnost a pevnost v technické praxi. Příklady 1. Vydavatelství ČVUT 2005
 4. S. Timošenko: Pružnost a pevnost I, Technicko-vědecké vydavatelství, Praha, 1951
 5. R. Halama et al.: Pružnost a pevnost, 2011, online: http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost
 6. M. Zajíček et al.: Podpůrné materiály pro studium předmětu Pružnost a pevnost 1, online: http://www.kme.zcu.cz/kmet/pp/
 7. J. Case: Strength of Materials and Structures, Hodder & Stoughton Edu., čtvrté vydání 1999
 8. F. Beer et al.: Mechanics of Materials, McGraw-Hill, šesté vydání, 2011
 9. R. Taylor: Classical Mechanics, University Science Books, 2005

Podmínky pro udělení zápočtu 2016 - 2017

 1. Aktivní účast na cvičeních. Každé cvičení bude zahájeno pětiminutovým testem obsahujícím jednoduchý příklad, obvykle tématicky zaměřený na látku předchozího cvičení. Podmínka aktivní účasti je splněna překročením 50 % hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení je 1 bod. Pokud se student nemůže dostavit na své cvičení, může si cvičení nahradit s jiným kruhem. Bodové zisky budou průběžně zveřejňovány na tomto serveru.
 2. Vypracování domácích úkolů (celkem 8 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: http://kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_pzp/. Za správné vyřešení domácího úkolu v řádném termínu (zpravidla 14 dnů od zadání úlohy) student získá plný počet bodů. Za pozdější vyřešení domácího úkolu do stanoveného konečného termínu odevzdání získá student pouze poloviční počet bodů. Termíny odevzdání se budou odvíjet od probrané látky a budou uvedeny po přihlášení do webového rozhraní. Pro získání zápočtu je zapotřebí v součtu získat více než 65 % bodů.
 3. Bodování domácích cvičení (je třeba získat 66 bodů ze 100 bodů):

  Číslo úlohy Cvičení Popis Body
  1 2 Staticky neurčitý tah a tlak 10
  2 2 Tah a tlak II 10
  3 4 Stanovení průhybu a pootočení v bodě I 16
  4 4 Stanovení průhybu a pootočení v bodě II 10
  5 4 Průhybová čára 16
  6 4 Dimenzování staticky neurčitého nosníku 20
  7 5 Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů 8
  8 6 Krut 10
 4. Splnění podmínek zápočtového testu, tj. získat více než 50 % bodů v písemném testu. Řádný termín zápočtového testu se uskuteční na přednáškách určených pro jednotlivé kroužky. Dále se uskuteční nejvýše dva opravné termíny pro studenty, jež se z vážných důvodů nemohli dostavit na termín řádný, nebo nesplnili podmínky zápočtového testu při prvním pokusu. Celkem má student právo na dva pokusy o splnění zápočtového testu v rámci uvedených tří termínů (15.12.2016, 5.1. a 13.1.2017). Výsledky zápočtového testu budou zvěřejněny na tomto serveru.
 5. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 20. 1. 2017.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. V případě prokázání základních neznalostí v průběhu ústní části zkoušky je výsledek zkoušky hodnocen jako F - nedostatečný bez ohledu na bodový zisk v písemné části.
 3. K bodovému zisku z písemné části se připočítávají body získané na přednáškách.
 4. Při získání více než 51 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.

Plán přednášek pro zimní semestr 2016 - 2017

* v závorkách je uvedeno předpokládané datum

Pořadí* Téma
1. (6.10.2016) Základní pojmy technické pružnosti. Normálové a tečné (smykové) napětí, přetvoření přímých prutů. Rozšířený Hookeův zákon.
2. (13.10.2016) Prostý tah a tlak. Staticky neurčitý tah a tlak.
3. (20.10.2016) Prostý ohyb nosníku. Normálové napětí, neutrální osa.
4. (27.10.2016) Ohybová čára nosníku při prostém ohybu. Diferenciální rovnice ohybové čáry. Okrajové podmínky.
5. (3.11.2016) Mohrova a Clebschova metoda řešení ohybové čáry nosníku.
6. (10.11.2016) Tečné (smykové) napětí při ohybu.
7. (24.11.2016) Členěný průřez. Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů.
8. (1.12.2016) Volné kroucení prutů s masivním průřezem. Kombinovaná namáhání.
9. (8.12.2016) Rovinná napjatost, hlavní napětí. Mohrova kružnice. Přetvárná práce.
10. (15.12.2016) Zápočtový test
Stabilita tlačených přímých prutů.
11. (22.12.2016) Eulerova metoda řešení kritického břemene. Stabilita tlačených přímých prutů.
12. (5.1.2017) Opravný zápočtový test
Energetická metoda řešení kritického břemene.
13. (12.1.2017) Nosník na pružném podkladě.

Plán cvičení

Pořadí Téma
1.
Opakování výpočtu těžiště, momentů setrvačnosti a průběhů vnitřních sil na nosníku.
2.
Návrh a posouzení průřezu při prostém tahu a tlaku. Staticky neurčitý tah a tlak.
3. Výpočet a průběh normálového napětí při prostém ohybu. Návrh a posouzení průřezu.
4. Přímé řešení diferenciální rovnice ohybové čáry nosníku. Mohrova a Clebschova metoda.
5. Řešení tečných napětí při ohybu. Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů.
6.
Kroucení prutů. Výpočet napětí při kombinovaném namáhání.
7. Řešení vzpěrné pevnosti. Dimenzování na vzpěr.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: