Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18SAT
Document Actions

18SAT

by Admin last modified 2050-02-17 14:16

Statika

Kód předmětu: 18SAT
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 4
Rozsah výuky: 2 + 2 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština/angličtina společná část studia, 2 čeština/angličtina TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Cvičení: Ing. Radim Dvořák, Ing. Jan Falta, Ing. Radek Kolman, Ph.D, Ing. Ján Kopačka, Ing. Václav Rada, Ing. Jan Šleichrt, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Karta předmětu v pdf

Výuka v Děčíně

Klíčová slova: geometrie sil, vazba, reakce, zatížení, nosník, složená soustava, prutová soustava, virtuální práce, vláknové polygony

Literatura

 • J. Jíra, M. Micka: Statika, ČVUT 2006
 • V.Kufner, P.Kuklík: Stavební mechanika 10, ČVUT 1997 (F1)
 • V.Kufner, P.Kuklík: Stavební mechanika 20, ČVUT 1997 (F1)
 • V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, ČVUT 1992 (F2)
 • M.Petrtýl, E.Lipanská: Stavební mechanika I. Mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech. ČVUT 1997 (F1)
 • A. Juříková et al.: Stavební mechanika, VŠB 2013 http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/stavebni-statika.pdf
 • F. P. Beer, E. R. Johnston: Vector Mechanics for Engineers: Statics, 11. vydání, McGraw-Hill, 2015
 • H.C. Russell: Engineering Mechanics: Statics, jedenácté vydání, Prentice Hal, 2015
 • J.H. Allen: Statics For Dummies, první vydání, For Dummies, 2010
 • J. Zajíc: Momenty setrvačnosti geometricky pravidelných homogenních těles, UP 2010 mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18sat/download/zajic_momenty_setrvacnosti.pdf

Další studijní materiály

On-line výuka

On-line výuka probíhá až do dovolání v prostředí MS Teams, týmy pro výuku jednotlivých kruhů byly zřízeny VIC. V případě chybného přiřazení do týmu kontaktujte prosím svého cvičícího. Studenti opakující předmět kontaktují příslušného cvičícího s žádostí o přiřazení do týmu.

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Statika v roce 2020 – 2021

Zápočet z předmětu Statika bude udělován vedoucími cvičení při splnění všech podmínek, nejpozději do konce prvního zkouškového týdne. Zápis zápočtu v KOS je podmínkou k přihlášení na zkoušku.

Zápočet bude udělen při splnění všech těchto podmínek:

 1. Podmínky udělení zápočtu jsou shodné pro všechny zapsané studenty bez ohledu na jejich studijní historii.
 2. Z technických důvodů je změna kruhu cvičení možná pouze v prvních dvou týdnech semestru po souhlasu obou cvičících. O případnou změnu kruhu žádejte cvičící e-mailem.
 3. Aktivní účast na cvičeních. Součastí každého cvičení bude krátký test obsahujícím jednoduchý příklad. Podmínka aktivní účasti je splněna dosažením 50% hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení je 1 bod. Bodové zisky budou průběžně zveřejňovány v Teamu příslušného kruhu.
 4. Pokud student nemůže absolvovat své cvičení a svou neúčast omluví nejpozději před začátkem cvičení, bude mu zadána náhradní úloha ohodnocená 0,6 bodu při správném vyřešení v termínu stanoveném cvičícím. Dlouhodobější neúčast ze závažných důvodů lze omluvit, pokud bude doložena např. lékařskou zprávou nejpozději na prvním cvičení po absenci.
 5. Vypracování domácích úkolů (celkem 11 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_sat/. Za správné vyřešení domácího úkolu v řádném termínu (zpravidla 14 dnů od zadání úlohy) student získá plný počet bodů. Za pozdější vyřešení domácího úkolu do stanoveného konečného termínu odevzdání získá student pouze poloviční počet bodů. Termíny odevzdání se budou odvíjet od probrané látky a budou uvedeny po přihlášení do webového rozhraní. Pro získání zápočtu je zapotřebí v součtu získat minimálně 10 bodů z celkových 15 možných.


 6. Bodování domácích cvičení

  Číslo úlohy Cvičení Popis Body
  1 1 Silové účinky 1
  2 2 Stupně volnosti jednoduchých soustav 0.5
  3 2 Stupně volnosti složených soustav 0.5
  4 4 Reakce na složené soustavě 1
  5 6 Průběhy N(x) T(x) M(x) na přímém nosníku 3
  6 7 Průběhy M(x) na lomeném nosníku 3
  7 9 Průběhy M(x) ve složených soustavách 2
  8 10 Princip virtuálních prací 1
  9 11 Průsečná metoda pro příhradové nosníky 1
  10 11 Styčníková metoda pro příhradové nosníky 1
  11 13 Momenty setrvačnosti 1
  Přístupové údaje do webového rozhraní pro plnění domácích úkolů budou vygenerovány na základě příslušnosti k jednotlivým kruhům a budou zaslány na univerzitní e-mail nejpozději do konce prvního týdne letního semestru (19.2.2021). Studentům, kteří mají předmět na druhý zápis budou údaje vygenerovány cvičícím, ke kterému se přihlásili. V případě neobdržení přístupových údajů je odpovědností každého studenta zažádat o jejich dodatečné zaslání svého cvičícího prostřednicvím e-mailu.
 7. Pro získání zápočtu je vypracování domácí úlohy č. 7 povinné, bez ohledu na celkový bodový součet. Po úspěšném vyřešení příkladu ve webovém rozhraní student zašle vykreslení průběhů ohybového momentu na konstrukci e-mailem svému cvičícímu ve formátu PDF. Nejzazší termín pro odevzdání finální verze vykreslení průběhů ohybového momentu je shodný s termínem pro vypracování početní části v elektronickém systému domácích úkolů. Formální náležitosti a grafická úprava odevzdání úlohy č. 7 jsou stanoveny vzorem zveřejněným na adrese: mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18sat/uloha-7-vzor.
 8. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 28.5.2021.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouškové termíny bez omezení budou vypisovány pouze do konce akademického roku 2020/21. Případné další termíny budou pouze opravné.
 3. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. V případě prokázání základních neznalostí v průběhu ústní části zkoušky je výsledek zkoušky hodnocen jako F - nedostatečný bez ohledu na bodový zisk v písemné části.
 4. V případě hodnocení zkoušky stupněm F - nedostatečně je vždy nutné opakovat celou zkoušku.
 5. Maximální zisk z písemné části je 100 bodů.
 6. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na přednáškách.
 7. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na cvičeních nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 8. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na kapradí nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 9. Při získání více než 100 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.
 10. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článek 10, odstavec (8), platí: Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlasí, je hodnocen klasifikačním stupněm F. Omluvu ze zkoušky ze zvlášť závažných důvodů (po uplynutí doby odhlašování v systému KOS) řeší pouze manažer pro pedagogickou činnost, Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (reznickova@fd.cvut.cz).

Plán přednášek pro letní semestr 2020 - 2021

Týden* Přednáška
1.
(18.2.2021)
Organizace a motivace předmětu. Základní pojmy statiky. Účinky sil. Rovnováha. Zatížení konstrukcí.
2.
(25.2.2021)
Zatížení konstrukcí. Statika hmotných objektů. Vazby a reakce.
3.
(4.3.2021)
Statika složených soustav. Rovinné složené soustavy.
4.
(11.3.2021)
Rovinné nosníky, pruty. Zatížení nosníků. Schwedlerova věta. Funkce průběhů vnitřních sil N(x), T(x), M(x).
5.
(18.3.2021)
Vnitřní síly základních typů nosníků.
6.
(25.3.2021)
Lomené nosníky a složené nosníky. Reakce, vnitřní síly. Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách. Gerberův nosník.
7.
(1.4.2021)
Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících.
8.
(8.4.2021)
Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících.
9.
(15.4.2021)
Princip virtuálních prací. Středy otáčení. Kinematická metoda určení reakcí.
10.
(22.4.2021)
Rovinné příhradové soustavy. Metoda styčných bodů. Průsečná metoda. Určení prutů s nulovou osovou silou.
11.
(29.4.2021)
Těžiště křivky, obrazce, tělesa. Momenty setrvačnosti, deviační momenty rovinných obrazců. Steinerova věta.
12.
(6.5.2021)
Hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti. Momenty setrvačnosti složených rovinných obrazců.
13.
(14.5.2021)
Rovinné vláknové polygony a řetězovky.
14.
(21.5.2021)
Předtermín.

Na přednáškách bude možno získat body za aktivitu (za správně odpovězené otázky, spolupráce při výpočtu příkladů). Maximální počet bodů, které student má možnost takto získat na přednáškách je 12.

Plán cvičení pro letní semestr 2020 - 2021

Týden* Cvičení
1.
Svazek sil. Vektorový obrazec. Obecná rovinná soustava sil - analytické řešení.
2.
Posuzování statické určitosti konstrukcí. Zatížení konstrukcí.
3.
Výpočet reakcí rovinných nosníků a desek.
4.
Výpočet reakcí složených soustav.
5.
Průběhy vnitřních sil na přímých nosnících I.
6.
Průběhy vnitřních sil na přímých nosnících II.
7.
Průběhy vnitřních sil na lomených nosnících.
8. Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících.
9. Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách.
10. Princip virtuálních prací.
11. Výpočet osových sil v prutech příhradové soustavy. Průsečná a styčníková metoda.
12. Výpočet obsahů ploch a těžišť rovinných obrazců. Momenty setrvačnosti. Steinerova věta.
13.
Momenty setrvačnosti složených obrazců. Hlavní momenty setrvačnosti. Elipsa setrvačnosti.
14.
Vláknové polygony, konzultace.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: