Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Výuka Bakalářské studium 18SAT
Akce dokumentů

18SAT

Autor: Admin Poslední změna: Pondělí 22.04.2019 15:31

Statika

Kód předmětu: 18SAT
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 4
Rozsah výuky: 2 + 2 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština/angličtina společná část studia, 2 čeština/angličtina TUL Technologie údržby letadel - 3708R033
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.
Cvičení: Ing. Marcel Adorna, Ing. Jan Falta, Ing. Petr Koudelka, Ing. Michaela Neuhäuserová, Ing. Jitka Řezníčková, CSc., Ing. Jan Šleichrt, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Karta předmětu v pdf

Výuka v Děčíně

Klíčová slova: geometrie sil, vazba, reakce, zatížení, nosník, složená soustava, prutová soustava, virtuální práce, vláknové polygony

Náplň předmětu

V předmětu 18SAT se posluchači seznámí se základy výpočtu jednoduchých staticky určitých inženýrských konstrukcí. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány partie ze statiky konstrukcí v rozsahu uvedeném níže v plánu přednášek a cvičení. Řešení těchto úloh vyžaduje znalost matematického aparátu na úrovni předmětů 11CAL1 a 11LA.

Cíle

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Vstupní znalosti

 • Matematická analýza funkcí jedné proměnné v rozsahu: rovnice přímky a paraboly, hledání extrémů funkcí, základy infinitezimálního počtu (derivace a integrace polynomů).
 • Lineární algebra v rozsahu: řešení soustav rovnic, maticové řešení.
 • Vektorový počet v rozsahu: početní a grafické sčítání vektorů, skalární a vektorový součin.
 • Středoškolská fyzika, zejména: skládání a rozklad sil. Fyzikální veličiny, jednotky a jejich převody.

Literatura

 • J. Jíra, M. Micka: Statika, ČVUT 2006
 • V.Kufner, P.Kuklík: Stavební mechanika 10, ČVUT 1997 (F1)
 • V.Kufner, P.Kuklík: Stavební mechanika 20, ČVUT 1997 (F1)
 • V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, ČVUT 1992 (F2)
 • M.Petrtýl, E.Lipanská: Stavební mechanika I. Mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech. ČVUT 1997 (F1)
 • A. Juříková et al.: Stavební mechanika, VŠB 2013 http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/stavebni-statika.pdf
 • F. P. Beer, E. R. Johnston: Vector Mechanics for Engineers: Statics, 11. vydání, McGraw-Hill, 2015
 • H.C. Russell: Engineering Mechanics: Statics, jedenácté vydání, Prentice Hal, 2015
 • J.H. Allen: Statics For Dummies, první vydání, For Dummies, 2010
 • J. Zajíc: Momenty setrvačnosti geometricky pravidelných homogenních těles, UP 2010 mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18sat/download/zajic_momenty_setrvacnosti.pdf

Další studijní materiály

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Statika v roce 2018 – 2019

Zápočet z předmětu Statika bude udělován vedoucími cvičení při splnění všech podmínek, nejpozději do konce prvního zkouškového týdne. Zápis zápočtu v KOS je podmínkou k přihlášení na zkoušku.

Zápočet bude udělen při splnění všech těchto podmínek:

 1. Z technických důvodů je změna kruhu cvičení možná pouze v prvních dvou týdnech semestru po souhlasu obou cvičících. O případnou změnu kruhu žádejte cvičící e-mailem.
 2. Aktivní účast na cvičeních. Každé cvičení bude zahájeno krátkým testem obsahujícím jednoduchý příklad, obvykle tematicky zaměřený na látku předchozího cvičení. Podmínka aktivní účasti je splněna dosažením 50% hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení je 1 bod. Bodové zisky budou průběžně zveřejňovány na tomto serveru.
 3. Pokud se student nemůže dostavit na své cvičení, může si tematicky stejné cvičení nahradit s jiným kruhem. Dlouhodobější neúčast ze závažných důvodů lze omluvit pokud bude doložena např. lékařskou zprávou nejpozději na prvním cvičení po absenci.
 4. Vypracování domácích úkolů (celkem 11 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_sat/. Za správné vyřešení domácího úkolu v řádném termínu (zpravidla 14 dnů od zadání úlohy) student získá plný počet bodů. Za pozdější vyřešení domácího úkolu do stanoveného konečného termínu odevzdání získá student pouze poloviční počet bodů. Termíny odevzdání se budou odvíjet od probrané látky a budou uvedeny po přihlášení do webového rozhraní. Pro získání zápočtu je zapotřebí v součtu získat minimálně 10 bodů z celkových 15 možných.

  Bodování domácích cvičení

  Číslo úlohy Cvičení Popis Body
  1 1 Silové účinky 1
  2 2 Stupně volnosti jednoduchých soustav 0.5
  3 2 Stupně volnosti složených soustav 0.5
  4 4 Reakce na složené soustavě 1
  5 5 Průběhy N(x) T(x) M(x) na přímém nosníku 3
  6 6 Průběhy M(x) na lomeném nosníku 3
  7 8 Průběhy M(x) ve složených soustavách 2
  8 9 Princip virtuálních prací 1
  9 10 Průsečná metoda pro příhradové nosníky 1
  10 10 Styčníková metoda pro příhradové nosníky 1
  11 12 Momenty setrvačnosti 1
  Přístupové údaje budou vygenerovány na základě účasti na prvním cvičení a budou rozesílány na univerzitní email. V případě neúčasti na prvním cvičení je odpovědností každého studenta zažádat o zaslání přístupových údajů cvičícího emailem.
 5. Pro získání zápočtu je vypracování domácí úlohy č. 7 povinné, bez ohledu na celkový bodový součet. Po úspěšném vyřešení příkladu ve webovém rozhraní student zašle vykreslení průběhů ohybového momentu na konstrukci e-mailem svému cvičícímu ve formátu PDF. Nejzazší termín pro odevzdání finální verze vykreslení průběhů ohybového momentu je shodný s termínem pro vypracování početní části v elektronickém systému domácích úkolů. Formální náležitosti a grafická úprava odevzdání úlohy č. 7 jsou stanoveny vzorem zveřejněným na adrese: mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18sat/uloha-7-vzor.
 6. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 31.5.2019.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. V případě prokázání základních neznalostí v průběhu ústní části zkoušky je výsledek zkoušky hodnocen jako F - nedostatečný bez ohledu na bodový zisk v písemné části.
 3. Maximální zisk z písemné části je 100 bodů.
 4. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na přednáškách.
 5. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na cvičeních nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 6. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na kapradí nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 7. Při získání více než 100 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.
 8. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článek 10, odstavec (8), platí: Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlasí, je hodnocen klasifikačním stupněm F. Omluvu ze zkoušky ze zvlášť závažných důvodů (po uplynutí doby odhlašování v systému KOS) řeší pouze manažer pro pedagogickou činnost, Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (reznickova@fd.cvut.cz).

Plán přednášek pro letní semestr 2018 - 2019

Týden* Přednáška
1.
(21.2.2019)
Organizace předmětu. Základní pojmy statiky. Účinky sil. Rovnováha. Zatížení konstrukcí.
2.
(28.2.2019)
Statika hmotných objektů. Vazby, reakce. Polohová proměnnost hmotných objektů.
3.
(7.3.2019)
Statika složených soustav. Rovinné složené soustavy.
4.
(14.3.2019)
Rovinné nosníky, pruty. Zatížení nosníků. Schwedlerova věta. Funkce průběhů vnitřních sil N(x), T(x), M(x).
5.
(21.3.2019)
Vnitřní síly základních typů nosníků.
6.
(28.3.2019)
Lomené nosníky a složené nosníky. Reakce, vnitřní síly.
Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách. Gerberův nosník.
7.
(4.4.2019)
Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících.
8.
(11.4.2019)
Princip virtuálních prací. Středy otáčení. Kinematická metoda určení reakcí.
9.
(18.4.2019)
Rovinné příhradové soustavy. Metoda styčných bodů. Průsečná metoda. Určení prutů s~nulovou osovou silou.
10.
(25.4.2019)
Těžiště křivky, obrazce, tělesa. Momenty setrvačnosti, deviační momenty rovinných obrazců. Steinerova věta.
11.
(9.5.2019)
Hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti. Momenty setrvačnosti složených rovinných obrazců.
12.
(16.5.2019)
Rovinné vláknové polygony a řetězovky.
13.
(23.5.2019)
Rezerva/Předtermín.

Na přednáškách bude možno získat body za aktivitu (za správně odpovězené otázky, spolupráce při výpočtu příkladů). Maximální počet bodů, které student má možnost takto získat na přednáškách je 12.

Plán cvičení pro letní semestr 2018 - 2019

Týden* Cvičení
1.
Svazek sil. Vektorový obrazec. Obecná rovinná soustava sil - analytické řešení.
2.
Posuzování statické určitosti konstrukcí. Zatížení konstrukcí.
3.
Výpočet reakcí rovinných nosníků a desek.
4.
Výpočet reakcí složených soustav.
5.
Průběhy vnitřních sil na přímých nosnících.
6.
Průběhy vnitřních sil na lomených nosnících.
7. Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících.
8. Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách.
9. Princip virtuálních prací.
10. Výpočet osových sil v prutech příhradové soustavy. Průsečná a styčníková metoda.
11. Výpočet obsahů ploch a těžišť rovinných obrazců. Momenty setrvačnosti. Steinerova věta.
12.
Momenty setrvačnosti složených obrazců. Hlavní momenty setrvačnosti. Elipsa setrvačnosti.
13.
Vláknové polygony.
14. Konzultace.

Další informace


Využívá software Plone - systém správy obsahu (CMS) s otevřeným zdrojovým kódem.

Tento portál vyhovuje následujícím standardům: