Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 18TED
Document Actions

18TED

by Vyčichl Jan last modified 2019-09-11 10:32

Technická dokumentace

Kód předmětu: 18TED
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 2
Rozsah výuky: 1 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština společná část studia, 1 angličtina společná část studia
Zakončení: klasifikovaný zápočet (kz)
Přednášky: Ing. Jitka Řezníčková, CSc., Ing. Vít Malinovský, Ph.D.
Cvičení: Ing. Jitka Řezníčková, CSc., Ing. Vít Malinovský, Ph.D.

Karta předmětu v pdf

Náplň předmětu

Technické normy a mezinárodní standardizace, druhy technických dokumentů a zacházení s nimi, pravidla zobrazování a kótování na strojnických a stavebních výkresech, druhy schémat a jejich tvorba, rozměrová a geometrická přesnost součástí, úprava a obsah výkresových listů.

Cíle

Schopnost číst technické výkresy a zacházet s technickou dokumentací.

Literatura

 • Drastík, F.: Tvorba technické dokumentace. Praha 2012, ČVUT
 • Drastík, F. a kol: Strojnická příručka. Praha 2002 až 2015 a aktualizace, Verlag Dashöfer
 • Drastík, F. a kol.: Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu. 2. vydání, Ostrava 2002, Montanex
 • Drastík, F.: Technické kreslení I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. Ostrava 2005, Montanex (aktualizované vydání)
 • Drastík, F.: Normativně technická dokumentace. Ostrava 1998, Montanex
 • Drastík, F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem. Ostrava 1996, Montanex
 • Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II., Montanex, Ostrava 1995, 1. vydání. 484 s.

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu 2019 - 2020

 1. Základní podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je odevzdání všech zadaných grafických prací v termínech stanovených vedoucím cvičení, klasifikovaných nejhůře jako dostatečné. V akademickém roce 2019/2020 budou zadány celkem 3 grafické práce kromě obálky, kterou je třeba odevzdat nejpozději s první grafickou prací.
 2. Udělení klasifikovaného zápočtu je dále podmíněno úspěšným absolvováním dvou znalostních testů v průběhu semestru. Konání testů oznámí vyučující s dostatečným předstihem. Neúspěšný test lze po dohodě s vyučujícím maximálně jedenkrát opakovat, a to nejdéle do konce zkouškového období zimního semestru.
 3. Podmínkou nutnou, nikoliv však postačující pro udělení zápočtu, je účast na cvičeních. Nepřítomnost je nutno omluvit předem nebo v následujícím cvičení.
 4. Klasifikovaný zápočet nelze udělit po skončení zkouškového období letního semestru. Výjimku nelze udělit, předmět je nutno zapsat podruhé.

Obsah přednášek pro zimní semestr 2019 - 2020

Téma
Úvod do předmětu.
Vznik technických dokumentů, dokumenty výkresové a textové, zacházení s dokumentací, technické normy a jejich význam.
Technické výkresy. Obsah a úprava. Popisová pole. Výkresy ve strojírenství a ve stavebnictví. Čáry na technických výkresech.
Všeobecná pravidla zobrazování, promítání. Pravidla technického kreslení, kreslení výkresů ve strojírenství.
Rozměrová přesnost strojních součástí. Soustava tolerancí a uložení ISO, nepředepsané mezní úchylky. Předepisování mezních úchylek na výkresech.
Charakteristiky povrchu. Předepisování na výkresech.
Geometrické tolerance - předepisování a přehled.
Výkresy sestavení, seznamy položek. Šroubovaná, nýtovaná a svařovaná spojení - předepisování na výkresech.
Výkresy ve stavebnictví, půdorysy, svislé řezy, číslování podlaží a místností, kreslení a předepisování rozměrů oken a dveří, výstupní čáry schodišť, překlady. Čáry na stavebních výkresech.
Schémata, jejich význam a rozdělení. Schémata elektrotechnická, kinematická a schémata postupu výroby (technologická).

Plán cvičení

Cvičení začínají ve 39. resp. 40. kalendářním týdnu podle rozvrhu výuky a probíhají vždy jednou za čtrnáct dní, účast je povinná a bude kontrolována. Grafické práce musí být odevzdány v termínu stanoveném vyučujícím (obvykle ve cvičení následujícím po dni zadání). Odevzdává se zásadně ve cvičeních. K případným konkrétním dotazům k zadaným úlohám slouží konzultační hodiny vyučujícího.
Pořadí Téma
1.
Úvod, seznámení s programem, průběhem cvičení a podmínkami pro získání klasifikovaného zápočtu. Pomůcky potřebné pro práci ve cvičeních: Volné listy bílého kancelářského papíru A4, tužka (tužky - měkká i tvrdší, případně mikrotužky s tuhami 3 mm a 7 mm - měkké i tvrdší), pryž na mazání.
Výklad:Technické písmo ISO podle ČSN ISO 3098 ( kolmé, typ B). Vyložit tvary písmen a číslic. Metody pravoúhlého promítání.
Zadání: Obálka na grafické práce (bílý papír A3, písmo kolmé podle ISO, popis tužkou od ruky).
Termín odevzání: Spolu s odevzdáním 1. grafické úlohy (jednoduchá strojní součást).
2.
Procvičení metod pravoúhlého promítání. Kreslení náčrtů sdružených obrazů metodami promítání 1 a 3 podle zadání ve 3D. Kontrola a opravení náčrtů, vyhodnocení nejzávažnějších chyb.
Výklad: Zobrazení a kótování jednoduché strojní součásti podle vzoru výkresu kresleného a kótovaného v rozporu s normalizovanými pravidly. Rozbor zobrazení geometrických a konstrukčních prvků, rozbor kótování a nápisů na zadaném výkresu.
Příklad výkladu: Umístění obrazu rotační součásti na střed kreslicí plochy s osou rovnoběžnou se spodním okrajem výkresového listu. Umístění musí odpovídat směru obrábění (menší průměry vpravo, soustruží se zprava doleva). Zobrazení v polovičním řezu a polovičním pohledu. Kóty od vnějšího tvaru se umisťují na stranu pohledu, od vnitřních tvarů na stranu řezu, atd.
Postup při skicování (poměrné velikosti – proporce, opsaný obrazec, kreslení nejprve tenkými čarami, vytažení, slepé kóty, zápis rozměrů, označení jakosti povrchů, vyznačení ploch v řezech šrafováním).
Zadání: 1. úloha - náčrt jednoduché strojní součásti podle zadání (viz disk H, zadání podle jména) na volný list kancelářského papíru A4, od ruky tužkou, bez orámování. Ve spodní části kreslicího listu se uvedou údaje pro vyplnění popisového pole (materiál, nepředepsané mezní úchylky, společná zkosení hran, příjmení a číslo studijní skupiny, číslo výkresu shodné s číslem výkresu v zadání, datum). Náčrt se kreslí ve cvičení, vyučující náčrty kontroluje a případné chyby opraví (stačí ústně, student si musí zvyknout dělat si poznámky).
Odevzání: Odevzdává se v obálce na grafické práce spolu s parafovaným náčrtem ve 4. cvičení.
3.
Test. Kontrola a opravení náčrtů 1. úlohy, vyhodnocení nejzávažnějších chyb.
4.

Zadání: 2. úloha - spojovací uzel kovové konstrukce podle disku H. Číslo výkresu 2019-2.
Termín odevzání: 5. cvičení. Odevzdání 1. úlohy v obálce.
5.

Zadání: 3. úloha - stavební výkres (půdorys) podle disku H. Číslo výkresu 2019-3.
Termín odevzání: 6. cvičení. Odevzdání 2. úlohy v obálce.
6.
Odevzdání poslední grafické práce a udělení klasifikovaného zápočtu. Udělování a zapisování klasifikovaných zápočtů do KOS.

Grafické práce

Úloha 1: Výkres jednoduché strojní součásti se závitem. Formát A4. Odevzdává se v obálce podle vzoru.

Úloha 2: Výkres konstrukčního provedení spojovacího uzlu kovové konstrukce. Formát A3 přeložený na A4.

Úloha 3: Výkres půdorysu domu podle zadání. Formát A3 přeložený na A4.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: