Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 21TML1
Document Actions

21TML1

by Šleichrt Jan last modified 2019-09-19 10:47

Technologie a materiály v letectví

Kód předmětu: 21TML1
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 1
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština Technologie údržby letadel
Zakončení: klasifikovaný zápočet
Přednášky: Ing. Jaroslav Valach Ph.D.
Cvičení: Ing. Marcel Adorna

Výuka předmětu probíhá společně s předmětem Materiály (18MTY), ze kterého vychází.

Náplň předmětu

 • Mechanické vlastnosti materiálů
 • základní zkoušky mechanických vlastností materiálů
 • hlavní třídy materiálů
 • vliv zpracování na užitné vlastnosti materiálu
 • defektoskopie
 • degradační mechanismy v materiálech

Cíle

Absolvent získá základní přehled o technicky významných materiálech (kovy, polymery, keramika a kompozity) založený na konzistentním výkladu od atomárních vazeb po praktické postupy při technickém zpracování a výrobě materiálů v rozsahu základního kurzu nauky o materiálu. Porozumí hlavním mechanickým vlastnostem materiálů důležitým pro inženýrskou praxi a bude seznámen se způsobem jejich měření prostřednictvím hlavních zkoušek mechanických vlastností, s nimiž se též prakticky seznámí.

Literatura

 1. V. Machek: Struktury kovových materiálů. 1. část. Vydavatelství ČVUT 2013
 2. V. Machek: Vlastnosti a zkoušení kovových materiálů. 2. část. Vydavatelství ČVUT 2014
 3. V. Machek: Speciální kovové materiály. 3. část. Vydavatelství ČVUT 2014
 4. V. Machek: Výroba a zpracování ocelí a litin. 4. část. Vydavatelství ČVUT 2014
 5. J. Pluhař: Nauka o materiálu: laboratorní cvičení. Vydavatelství CVUT 1988
 6. W.D. Callister, Jr.: Materials science and engineering: an introduction. John Wiley & Sohns 2000
 • Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I., CERM, ISBN 80-7204-283-1
 • Podmínky pro udělení zápočtu 2019 - 2020

  1. Aktivní účast na cvičeních dle požadavků cvičícího (nejvýše dvě absence).
  2. Odevzdání všech zadaných laboratorních úloh a samostatných úloh v podobě, kterou vyučující schválí jako úplnou a správnou.
   1. Zadání úloh spolu s návody a pokyny k jejich vypracování jsou uvedeny v kartě předmětu zde.
  3. Splnění všech podmínek zápočtu nejpozději do 17. 1. 2020

  Plán přednášek pro zimní semestr 2019 - 2020

  * v závorkách je uvedeno předpokládané datum

  Pořadí* Téma
  1. Mechanické vlastnosti materiálů, mechanické zkoušky, vliv materiálů na společnost, epochy lidstva určené převládajícím materiálem, pokročilé materiály- chytré, "samoléčivé" materiály.
  2. Struktura materiálu – atomy a valenční elektronové orbity, Mendělejevova periodická soustava prvků, elektronegativita, vazebné síly (kovové, kovalentní, iontové a molekulové).
  3. Rekapitulace základních skupenství, krystalická a amorfní struktura, poruchy mřížky, elastická a plastická deformace, křehký a tvárný lom.
  4. Tuhé roztoky, difúze, termodynamika, binární fázové diagramy, homogenní a heterogenní krystalizace, velikost zrn, dosahování maximální pevnosti materiálů řízením jejich struktury, precipitace, segregace.
  5. Ocel a litina, jejich struktury a fáze, tepelné zpracování – kalení a popouštění, žíhání, tepelně mechanické zpracování ocelí.
  6. Významné fáze a body v Fe-C diagramu, logika EN systému vysvětlená na účelu a odlišnostech jednotlivých skupin ocelí. Speciální kovové materiály pro automobilový a letecký průmysl.
  7. Neželezné kovy, kovové pěny, kovová skla, prášková metalurgie, slitiny s tvarovou pamětí.
  8. Polymery – struktura: polymerace, tvar makromolekul - zesítění, kopolymery; krystalinita, typy polymerů, hlavní zástupci.
  9. Polymery - mechanické a tepelné vlastnosti, viskoelastické chování, přechodová teplota, příměsi, technické zpracování polymerů.
  10. Keramika a sklo - příčiny pevnosti a křehkosti, technicky významné příklady keramiky: především technická, beton, žáruvzdorné m., abraziva, ...
  11. Kompozity – mechanické vlastnosti, rozhraní složek, efektivní vlastnosti, synergie – odpor proti šíření trhlin.
  12. Kompozity – struktura, dlouho/krátko – vláknové k., kritická délka vlákna, materiály matric a vláken, pravidlo směsí, lamináty.
  13. Degradační mechanismy: tečení, únava, koroze, stárnutí, radiační poškození, defektoskopie a NDT.

  Plán cvičení

  Pořadí Téma
  1.
  Seznámení s podmínkami udělení zápočtu, seznámení s pravidly BOZP pro Laboratoř experimentální mechaniky ČVUT FD, úvod do mechanických zkoušek pro určování vlastností materiálů, struktura a formální úprava laboratorního protokolu.
  2. - 4.
  Mechanické zkoušky materiálů - zkouška tahem, zkouška tvrdosti, rázová zkouška ohybem.
  5. Struktury kovových materiálů - početní příklady na složení slitin, procvičení úloh na rozpady tuhých roztoků.
  6.
  Rezerva, konzultace laboratorních protokolů.

  Další informace


  Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

  This site conforms to the following standards: