Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 618PZP
Document Actions

618PZP

by Vyčichl Jan last modified 2018-02-19 10:43

Pružnost a pevnost - výuka v Děčíně

Kód předmětu: 18PZP
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 3
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 3 čeština společná část studia
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: Ing. Tomáš Doktor
Cvičení: Ing. Tomáš Doktor

Karta předmětu v pdf

Klíčová slova: zatížení, normálové napětí, smykové napětí, ohybová čára nosníku, volné kroucení, stabilita prutu, kritické břemeno, pevnost

Náplň předmětu

Předmět 18PZP rozšiřuje znalosti řešení silových a momentových namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí získaných v předmětu 18SAT o metody návrhu a posuzování deformačního chování konstrukcí v elastické oblasti. K řešení těchto úloh bude využíváno matematického aparátu získaného v rámci předmětů 11CAL1 a 11CAL2. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány následující partie:

 • prostý tah a tlak,
 • prostý ohyb, smykové napětí při ohybu,
 • návrh a posouzení průřezu prutu, ohybová čára prutu,
 • volné kroucení,
 • kombinovaná namáhání,
 • stabilita tlačených prutů, návrh a posouzení na vzpěr,
 • nosník na pružném podkladu,
 • pevnostní analýzy.

Cíle

Absolvent předmětu získá základní znalosti návrhu a posouzení nosníků a prutových konstrukcí v oblasti pružných deformací.

Literatura

 1. P. Puchmajer: Pružnost a pevnost. Vydavatelství ČVUT 1999
 2. P. Puchmajer, Jitka Řezníčková: Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti. Vydavatelství ČVUT 2002
 3. J. a J. Řezníčkovi: Pružnost a pevnost v technické praxi. Příklady 1. Vydavatelství ČVUT 2005
 4. S. Timošenko: Pružnost a pevnost I, Technicko-vědecké vydavatelství, Praha, 1951
 5. R. Halama et al.: Pružnost a pevnost, 2011, online: http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost
 6. M. Zajíček et al.: Podpůrné materiály pro studium předmětu Pružnost a pevnost 1, online: http://www.kme.zcu.cz/kmet/pp/
 7. J. Case: Strength of Materials and Structures, Hodder & Stoughton Edu., čtvrté vydání 1999
 8. F. Beer et al.: Mechanics of Materials, McGraw-Hill, šesté vydání, 2011
 9. R. Taylor: Classical Mechanics, University Science Books, 2005

Podmínky pro udělení zápočtu 2017 - 2018

 1. Aktivní účast na cvičeních. Každé cvičení bude zahájeno pětiminutovým testem obsahujícím jednoduchý příklad, obvykle tématicky zaměřený na látku předchozího cvičení. Podmínka aktivní účasti je splněna překročením 50 % hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení je 2 body. Bodové zisky budou průběžně zveřejňovány na tomto serveru.
 2. Vypracování domácích úkolů (celkem 8 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: http://kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_pzp/. Za správné vyřešení domácího úkolu v řádném termínu (zpravidla 14 dnů od zadání úlohy) student získá plný počet bodů. Za pozdější vyřešení domácího úkolu do stanoveného konečného termínu odevzdání získá student pouze poloviční počet bodů. Termíny odevzdání se budou odvíjet od probrané látky a budou uvedeny po přihlášení do webového rozhraní. Pro získání zápočtu je zapotřebí v součtu získat 10 bodů z 15 možných.
 3. Bodování domácích cvičení (je třeba získat 10 z 15 bodů):

  Číslo úlohy Cvičení Popis Body
  1 2 Staticky neurčitý tah a tlak 2
  2 2 Tah a tlak II 2
  3 4 Stanovení průhybu a pootočení v bodě I 1.5
  4 4 Stanovení průhybu a pootočení v bodě II 2
  5 4 Průhybová čára 1.5
  6 4 Dimenzování staticky neurčitého nosníku 3
  7 5 Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů 1
  8 6 Krut 2
 4. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 19. 1. 2018.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. V případě prokázání základních neznalostí v průběhu ústní části zkoušky je výsledek zkoušky hodnocen jako F - nedostatečný bez ohledu na bodový zisk v písemné části.
 3. Maximální zisk z písemné části je 100 bodů.
 4. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na cvičeních nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 5. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané v elektronickém systému pro odevzdávání domácích úloh nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 6. Při získání více než 100 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.
 7. Termíny zkoušek v zimním zkouškovém období: 8. 1. 2018 (předtermín), 18. 1. 2018, 1. 2. 2018, 15. 2. 2018
 8. Termíny zkoušek v letním zkouškovém období: 24. 5. 2018, 28. 5. 2018, 11. 6. 2018, 25. 6. 2018

Plán přednášek pro zimní semestr 2017 - 2018

Pořadí Téma
1.-2. (2.10.2017) Základnı́ pojmy technické pružnosti. Normálové a tečné (smykové) napětı́, přetvořenı́ přı́mých prutů. Prostý tah a tlak. Staticky neurčitý tah a tlak. Opakovánı́ výpočtu těžiště, momentů setrvačnosti a průběhů vnitřnı́ch sil na nosnı́ku.
3.-4. (16.10.2017) Rozšı́řený Hookeův zákon. Prostý ohyb nosnı́ku. Normálové napětı́, neutrálnı́ osa. Ohybová čára nosnı́ku při prostém ohybu.
5.-6. (30.10.2017) Diferenciálnı́ rovnice ohybové čáry. Okrajové podmı́nky. Mohrova a Clebschova metoda řešenı́ ohybové čáry nosnı́ku.
7.-8. (13.11.2017) Návrh a posouzenı́ spojovacı́ch prostředků a spojů.
9.-10. (27.11.2017) Volné kroucenı́ prutů s masivnı́m průřezem. Kombinovaná namáhánı́. Rovinná napjatost, hlavnı́ napětı́. Mohrova kružnice. Přetvárná práce.
11.-12 (11.12.2017) Stabilita tlačených přímých prutů. Energetická metoda řešení kritického břemene.
13.-14 (8.1.2018) Předtermín

Plán cvičení

Pořadí Téma
1. (9.10.2017)
Návrh a posouzenı́ průřezu při prostém tahu a tlaku. Staticky neurčitý tah a tlak.
2. (23.10.2017)
Výpočet a průběh normálového napětı́ při prostém ohybu. Návrh a posouzenı́ průřezu.
3. (6.11.2017) Přı́mé řešenı́ diferenciálnı́ rovnice ohybové čáry nosnı́ku. Mohrova a Clebschova metoda.
4. (20.11.2017) Návrh a posouzení spojovacích prostředků a spojů.
5. (4.12.2017) Kroucenı́ prutů. Výpočet napětı́ při kombinovaném namáhánı́.
6. (18.12.2017)
Řešení vzpěrné pevnosti. Dimenzování na vzpěr.

Kombinované studium - odlišnosti

Z důvodu čtvrtinového času určeného pro kontaktní výuku je zapotřebí Vaše samostatná práce. Kromě zhuštěného výkladu bude čas využit pro konzultace nad tím, čemu neporozumíte při samostudiu z doporučené literatury, případně nad nejasnostmi z domácích úloh.

Podmínkou udělení zápočtu je získání více než 66% (10 bodů) z domácích úloh (http://kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_pzp).

Kombinované studium - orientační plán kontaktní výuky

Datum Téma
13. 10. 2017
Návrh a posouzení průřezu namáhaného na tahem/tlakem a ohybem. Metody řešení průhybové čáry. Staticky neurčité připady tahu/tlaku a ohybu.
24. 11. 2017
Krut. Návrh a posouzení spojovacích součástí. Stabilita tlačených prutů.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: