Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium 618SAT
Document Actions

18SAT - výuka na pracovišti FD v Děčíně

by Šleichrt Jan last modified 2020-02-16 08:48

prezenční a kombinované studium

Statika

Kód předmětu: 18SAT
Studium: bakalářské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (B 3710)
Forma studia: prezenční / kombinovaná
Počet kreditů: 4
Rozsah výuky: 2 + 2 hodin týdně / 14 hodin
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 2 čeština společná část studia
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: Ing. Tomáš Doktor
Cvičení: Ing. Tomáš Doktor
Kombinované studium: Ing. Tomáš Doktor

Karta předmětu v pdf

Klíčová slova: geometrie sil, vazba, reakce, zatížení, nosník, složená soustava, prutová soustava, virtuální práce, vláknové polygony

Náplň předmětu

V předmětu 18SAT se posluchači seznámí se základy výpočtu jednoduchých staticky určitých inženýrských konstrukcí. V průběhu semestru budou přednášeny a procvičovány partie ze statiky konstrukcí v rozsahu uvedeném níže v plánu přednášek a cvičení. Řešení těchto úloh vyžaduje znalost matematického aparátu na úrovni předmětů 11CAL1 a 11LA.

Cíle

Získané znalosti umožní řešit silové a momentové namáhání jednoduchých inženýrských konstrukcí, např. různých typů nosníků, prutových soustav, vláknových polygonů, řetězovek.

Literatura

 • J. Jíra, M. Micka: Statika, ČVUT 2006
 • V.Kufner, P.Kuklík: Stavební mechanika 10, ČVUT 1997 (F1)
 • V.Kufner, P.Kuklík: Stavební mechanika 20, ČVUT 1997 (F1)
 • V.Stejskal, J.Březina, J.Knězů: Mechanika I, ČVUT 1992 (F2)
 • M.Petrtýl, E.Lipanská: Stavební mechanika I. Mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech. ČVUT 1997 (F1)
 • F. P. Beer, E. R. Johnston: Vector Mechanics for Engineers (k dispozici v knihovně FD ČVUT)
 • A. Juříková et al.: Stavební mechanika, VŠB 2013, online http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/stavebni-statika.pdf
 • H.C. Russell: Engineering Mechanics: Statics, jedenácté vydání, Prentice Hal, 2015
 • J.H. Allen: Statics For Dummies, první vydání, For Dummies, 2010

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Statika v roce 2019 – 2020

Zápočet z předmětu Statika bude udělován vedoucími cvičení při splnění všech podmínek, nejpozději do konce prvního zkouškového týdne. Zápis zápočtu v KOS je podmínkou k přihlášení na zkoušku.

Zápočet bude udělen při splnění všech těchto podmínek:

 1. Aktivní účast na cvičeních. Každé cvičení bude zahájeno krátkým testem obsahujícím jednoduchý příklad, obvykle tematicky zaměřený na látku předchozího cvičení. Podmínka aktivní účasti je splněna dosažením 50% hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení jsou 2 body. Bodové zisky budou průběžně zveřejňovány.
 2. Vypracování domácích úkolů (celkem 11 úloh). Domácí úkoly budou zadávány a odevzdávány elektronicky s využitím webového rozhraní: http://kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_sat. Za správné vyřešení domácího úkolu v řádném termínu (zpravidla 14 dnů od zadání úlohy) student získá plný počet bodů. Za pozdější vyřešení domácího úkolu do stanoveného konečného termínu odevzdání získá student pouze poloviční počet bodů. Termíny odevzdání se budou odvíjet od probrané látky a budou uvedeny po přihlášení do webového rozhraní. Pro získání zápočtu je zapotřebí v součtu získat minimálně 10 bodů z celkových 15 možných. Přístupové údaje budou vygenerovány na základě účasti na prvním cvičení a budou rozesílány na univerzitní e-mail. V případě neúčasti na prvním cvičení je odpovědností každého studenta zažádat o zaslání přístupových údajů cvičícího e-mailem.

  Bodování domácích cvičení

  Číslo úlohy Cvičení Popis Body
  1 1 Silové účinky 1
  2 2 Stupně volnosti jednoduchých soustav 0.5
  3 2 Stupně volnosti složených soustav 0.5
  4 3 Reakce na složené soustavě 1
  5 4 Průběhy T(x) M(x) na přímém nosníku 3
  6 5 Průběhy M(x) na lomeném nosníku 3
  7 7 Průběhy M(x) ve složených soustavách 2
  8 8 Princip virtuálních prací 1
  10 9 Průsečná metoda pro příhradové nosníky 1
  10 9 Styčníková metoda pro příhradové nosníky 1
  11 12 Momenty setrvačnosti 1
 3. Pro získání zápočtu je vypracování domácí úlohy č. 7 povinné, bez ohledu na celkový bodový součet. Po úspěšném vyřešení příkladu ve webovém rozhraní student zašle vykreslení průběhů ohybového momentu na konstrukci e-mailem svému cvičícímu ve formátu PDF. Nejzazší termín pro odevzdání finální verze vykreslení průběhů ohybového momentu je shodný s termínem pro vypracování početní části na kapradí. Formální náležitosti a grafická úprava odevzdání úlohy č. 7 jsou stanoveny vzorem zveřejněným na adrese http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18sat/uloha-7-vzor.
 4. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 29. 5. 2020.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. Počet bodů z písemné části se navýší o získané body za aktivitu na přednáškách.
 3. Maximální zisk z písemné části je 100 bodů.
 4. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na cvičeních nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 5. K bodovému zisku z písemné části se přičítají body získané na kapradí nad hranicí minima nutného pro získání nároku na zápočet.
 6. Při získání více než 100 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.
 7. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článek 10, odstavec (8), platí: Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlasí, je hodnocen klasifikačním stupněm F.

Plán přednášek pro letní semestr 2019 - 2020

Týden* Přednáška
1.-2.
(20. 2. 2020)
Organizace předmětu. Základní pojmy statiky. Účinky sil. Rovnováha. Zatížení konstrukcí. Statika hmotných objektů. Vazby, reakce. Polohová proměnnost hmotných objektů.
3.-4.
(5. 3. 2020)
Statika složených soustav. Rovinné složené soustavy. Rovinné nosníky, pruty. Zatížení nosníků. Schwedlerova věta. Funkce průběhů vnitřních sil N(x), T(x), M(x).
5.-6.
(19. 3. 2020)
Vnitřní síly základních typů nosníků. Lomené nosníky a složené nosníky. Reakce, vnitřní síly. Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách. Gerberův nosník.
7.-8.
(2. 4. 2020)
Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících. Princip virtuálních prací. Středy otáčení. Kinematická metoda určení reakcí.
9.-10.
(18. 4. 2020)
Rovinné příhradové soustavy. Metoda styčných bodů. Průsečná metoda. Určení prutů s~nulovou osovou silou. Těžiště křivky, obrazce, tělesa. Momenty setrvačnosti, deviační momenty rovinných obrazců. Steinerova věta.
11.-12.
(16. 5. 2020)
Hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti. Momenty setrvačnosti složených rovinných obrazců. Rovinné vláknové polygony a řetězovky.
13.-14.
(23. 5. 2020)
Předtermín

Plán cvičení pro letní semestr 2019 - 2020

Týden* Cvičení
1.-2.
(27. 2. 2020)
Svazek sil. Vektorový obrazec. Obecná rovinná soustava sil - analytické řešení. Posuzování statické určitosti konstrukcí. Zatížení konstrukcí.
3.-4.
(12. 3. 2020)
Výpočet reakcí rovinných nosníků a desek. Výpočet reakcí složených soustav.
5.-6.
(26. 3. 2020)
Průběhy vnitřních sil na přímých nosnících. Průběhy vnitřních sil na lomených nosnících.
7.-8.
(9. 4. 2020)
Průběhy vnitřních sil na šikmých nosnících. Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách.
9.-10.
(23. 4. 2020)
Princip virtuálních prací. Výpočet osových sil v prutech příhradové soustavy. Průsečná a styčníková metoda.
11.-12.
(14. 5. 2020)
Výpočet obsahů ploch a těžišť rovinných obrazců. Momenty setrvačnosti. Steinerova věta. Momenty setrvačnosti složených obrazců. Hlavní momenty setrvačnosti. Elipsa setrvačnosti.

Kombinované studium - odlišnosti

Z důvodu čtvrtinového času určeného pro kontaktní výuku je zapotřebí Vaše samostatná práce. Kromě zhuštěného výkladu bude čas využit pro konzultace nad tím, čemu neporozumíte při samostudiu z doporučené literatury, případně nad nejasnotmi z domácích úloh.

Podmínkou udělení zápočtu je získání 10 z 15 bodů z domácích úloh (http://kapradi.fd.cvut.cz/myPHP/dc_sat) a odevzdání vykreslených průběhů vnitřních sil z úlohy 7 do 29. 5. 2020.

Kombinované studium - orientační plán kontaktní výuky

Datum Téma
21. 2. 2020
Obecná soustava sil. Podepření a zatížení konstrukcí. Výpočet reakcí.
6. 3. 2020
Vnitřní síly na nosnících.
13. 3. 2020
Průběhy vnitřních sil ve složených soustavách. Princip virtuálních prací.
27. 3. 2020
Příhradové konstrukce. Momenty setrvačnosti rovinných obrazů.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: