Personal tools
You are here: Home Výuka Bakalářské studium K618AM2
Document Actions

K618AM2

by Vyčichl Jan last modified 2015-02-09 10:25

Aplikovaná mechanika 2

Kód předmětu: K618AM2
Studium: bakalářské
Skupina předmětů: povinný
Semestr: 2
Počet hodin: 2 + 1
Počet kreditů: 3
Ukončení: zkouška, zápočet
Přednášející: Jíra

Anotace

Geometrie sil v rovině a prostoru. Těžiště, momenty setrvačnosti. Tvorba statických modelů konstrukcí (zatížení, vazby, reakce). Staticky určité konstrukce (vnitřní síly a momenty). Rovinné nosníky a složené soustavy. Rovinné příhradové soustavy.
Základní pojmy a vztahy v technické pružnosti. Navrhování a posuzování konstrukcí a konstrukčních prvků (prostý tah a tlak, prostý ohyb, volné kroucení a smyk, kombinace namáhání). Ohybová čára nosníku za prostého ohybu. Stabilita prutu a vzpěrná pevnost.

Semestrální práce

Zadání semestrální práce naleznete zde.

Další informace

Literatura

  1. Jíra, J., Micka, M., Statika, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2006.
  2. Kufner V., Kuklík P., Stavební mechanika 10, Praha, ČVUT ES, 1995.
  3. Šejnoha J.,Bittnarová J., Pružnost a pevnost, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996.
  4. Puchmajer P., Pružnost a pevnost, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996.

Plán výuky pro letní semestr

* v závorkách je uveden kalendářní týden

Týden* Přednáška Cvičení
1.
(8.)
Základní pojmy, jednotky, Newtonovy principy.
Základní vztahy o silách. Axiomy pro operace se silami.
Svazek sil. Moment síly. Rovinná soustava sil.
Výslednice soustavy sil, ekvivalence a rovnováha soustavy sil.
2.
(9.)
Hmotný bod, tuhá deska.
Tvorba statických modelů staticky určitých konstrukcí (zatížení, vazby, reakce).
Výpočet reakcí u hmotného bodu a tuhé desky.
3.
(10.)
Složené konstrukční soustavy.
Výpočet vnějších a vnitřních reakcí složených soustav.
4.
(11.)
Rovinné příhradové soustavy. Statická a tvarová určitost.
Metoda styčných bodů. Průsečná metoda.
Výpočet příhradových soustav.
5.
(12.)
Základní pojmy a klasifikace zatížení. Stálá a nahodilá zatížení.
Idealisace statického působení zatížení.
Výpočet staticky určitých konstrukcí.
6.
(13.)
Vnitřní síly a momenty. Schwedlerova věta.
Průběh vnitřních sil u přímých nosníků.
Výpočet a vykreslení vnitřních sil u nosníků.
7.
(14.)
Těžiště rovinné křivky, plošných obrazců a tělesa.
Momenty setrvačnosti, hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti.
Hmotný moment setrvačnosti.
Výpočet a vykreslení vnitřních sil u nosníků.
Výpočet momentů setrvačnosti obrazců.
8.
(15.)
Základní vztahy a pojmy pružnosti.
Normálové a smykové napětí, přetvoření přímých prutů.
Rozšířený Hookeův zákon. Prostý tah a tlak.
Návrh a posouzení průřezu prutu při prostém tahu a tlaku.
9.
(16.)
Staticky neurčitý tah a tlak.
Prostý ohyb nosníku, normálové napětí.
Návrh a posouzení průřezu prutu při prostém ohybu.
10.
(17.)
Tečné (smykové) napětí při ohybu.
Jednoduchý masivní průřez. Členěný průřez.
Návrh a posouzení průřezu prutu při prostém ohybu.
Výpočet tečných napětí
11.
(18.)
Ohybová čára nosníku.
Okrajové podmínky.
Řešení ohybové čáry nosníku.
12.
(19.)
Prosté kroucení.
Kombinovaná namáhání nosníku.
Řešení ohybové čáry nosníku.
Výpočet prostého kroucení.
13.
(20.)
Stabilita a vzpěrná pevnost prutů. Navrhování prutů na vzpěrnou pevnost.
14
(21.)
Stabilita a vzpěrná pevnost prutů.
Úvod do plasticity.

Zápočet.
Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: