Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium 18TIK
Document Actions

18TIK

by Vyčichl Jan last modified 2017-10-01 22:10

Teorie inženýrských konstrukcí

Kód předmětu: 18TIK
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 4
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D.
Cvičení: Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

Karta předmětu v pdf

Klíčová slova: rovinná deformace, rovinná napjatost, matice materiálové tuhosti, rotační symetrie, deskové konstrukce, metoda sítí, skořepinové konstrukce, modely podloží

Náplň předmětu

Předmět 18TIK navazuje na znalosti získané v základních kurzech mechaniky v rámci bakalářského studia (zejména 18SAT a 18PZP) partiemi v oblasti matematické teorie pružnosti. Důraz je kladen především na rovinné a symetrické úlohy, dále pak na výpočet napětí a deformace na deskách a skořepinách. Posluchači jsou také seznámeni s metodami modelování chování podloží využívaných při projektování liniových staveb. V průběhu semestru jsou přednášeny a procvičovány následující partie:

 • Geometricko–deformační vztahy v teorii pružnosti,
 • rovinné problémy (rovinná deformace, rovinná napjatost),
 • rotačně symetrické úlohy,
 • teorie ohybu tenkých a tlustých desek,
 • numerické metody řešení rovinných konstrukcí,
 • skořepinové konstrukce,
 • modely podloží.

Cíle

Prohloubení znalostí matematické teorie pružnosti především o výpočet napětí a deformace na deskách, stěnách a skořepinách. Dále pak v oblastech řešení rovinných úloh a úloh symetrie. Základní orientace v úlohách řešení problémů mechaniky za pomocí numerických metod a v úlohách interakce konstrukce s podložím.

Literatura

Podmínky pro udělení zápočtu

 1. Aktivní účast na cvičeních. Každé cvičení bude zahájeno pětiminutovým písemným testem obsahujícím jednoduchou úlohu, obvykle tématicky zaměřenou na látku předchozího cvičení. Podmínka aktivní účasti je splněna překročením 50 % hranice obdržených bodů. Maximální bodový zisk z každého cvičení jsou 2 body. Pokud se student nemůže dostavit na své cvičení, může si tématicky shodné cvičení nahradit s jiným kruhem. Obdržené bodové zisky budou průběžně zveřejňovány na tomto serveru.
 2. Splnění podmínek zápočtového testu, tj. získání více než 50 % bodů v písemném testu. Řádný termín zápočtového testu se uskuteční na přednáškách určených pro jednotlivé kroužky. Dále se uskuteční dva opravné termíny pro studenty, jež se z vážných důvodů nemohli dostavit na termín řádný, nebo nesplnili podmínky zápočtového testu při prvním pokusu. Celkem má student nárok na dva pokusy o splnění zápočtového testu v rámci vypsaných tří termínů:
  • 12. 12. 2017 od 13:15 v místnosti F309
  • 2. 1. 2018 od 13:15 v místnosti F309
  • 12. 1. 2018 od 8:30 v místnosti F210
 3. Výsledky zápočtového testu budou zveřejněny na tomto serveru.
 4. Všechny požadavky k udělení zápočtu musí být splněny nejpozději do konce 1. týdne zkouškového období, tj. do 19.1.2018.

Zkouška

 1. Získání zápočtu je nutnou podmínkou pro možnost přihlášení se na zkoušku.
 2. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro postup k ústní části je potřebné splnit podmínky písemné části. V případě prokázání základních neznalostí v průběhu ústní části zkoušky je výsledek zkoušky hodnocen jako F - nedostatečný bez ohledu na bodový zisk v písemné části.
 3. Maximální zisk z písemné části je 80 bodů.
 4. K bodovému zisku z písemné části se připočítávají body získané na přednáškách.
 5. K bodovému zisku z písemné části se připočítávají body získané na cvičeních nad hranicí nutného minima.
 6. K bodovému zisku z písemné části se připočítávají body získané ze zápočtového testu nad hranicí nutného minima.
 7. Při získání více než 91 bodů získává student automaticky hodnocení A - výborně.
 8. Podle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze, článek 10, odstavec (8), platí: Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlasí, je hodnocen klasifikačním stupněm F. Omluvu ze zkoušky ze zvlášť závažných důvodů (po uplynutí doby odhlašování v systému KOS) řeší pouze manažer pro pedagogickou činnost, Ing. Jitka Řezníčková, CSc. (reznickova@fd.cvut.cz).

Plán přednášek pro zimní semestr 2017/18

* v závorkách je uvedeno předpokládané datum

Pořadí* Téma
1. (3.10.2017) Tenzor deformace, tenzor napětí. Základní rovnice matematické teorie pružnosti.
2. (10.10.2017) Rovinné problémy. Základní předpoklady, geometrické rovnice, fyzikální rovnice a statické rovnice.
3. (17.10.2017) Rovinná deformace, rovinná napjatost. Matice materiálové poddajnosti, matice materiálové tuhosti.
4. (24.10.2017) Osově symetrická úloha. Rotačně symetrické problémy.
5. (31.10.2017) Deskové konstrukce. Rovnice desky. Kirchhoffova teorie tenkých desek. Desková tuhost. Okrajové podmínky a řešení průhybu obdélníkových desek.
6. (7.11.2017) Mindlinova teorie tlustých desek. Výpočet přibližného tvaru průhybu desky a ohybových momentů.
7. (14.11.2017) Přibližné metody pro řešení průhybu desky. Metoda sítí. Diferenční vztahy. Speciální okrajové podmínky.
8. (21.11.2017) Skořepinové konstrukce. Kinematické rovnice. Zápis rovnic v křivočarých souřadnicích.
9. (28.11.2017) Rotačně symetrická tenká (membránová) skořepina. Řešení pro kulovou a válcovou skořepinu.
10. (5.12.2017) Reissner-Mindlinova teorie skořepin.
11. (12.12.2017) Zápočtový test
12. (19.12.2017) Modelování interakce konstrukce s podložím. Modely pružného podloží – interakce podloží se základovými konstrukcemi. Winklerův model.
13. (2.1.2018) Opravný zápočtový test
14. (9.1.2018) Nedostatky Winklerova modelu. Model pružného (Bussinesqova) poloprostoru. Dvouparametrický Winkler-Pasternakův model podloží.
Na přednáškách bude možno získat body za aktivitu (za správně odpovězené otázky). Maximální počet bodů, které student má možnost takto získat na přednáškách je 12.

Plán cvičení pro zimní semestr 2017/18

Pořadí Téma
1.
Mechanické napětí, hlavní napětí, Mohrova kružnice
2.
Rovinná deformace, rovinná napjatost, osová symetrie
3. Ritzova metoda řešení průhybu nosníku
4. Ritzova metoda řešení průhybu desky
5. Výpočet deformace a napětí na skořepinách (membránová teorie)
6.
Winklerův model podloží
7. Rezerva, opakování

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: