Personal tools
You are here: Home Výuka Magisterské studium K618GES
Document Actions

K618GES

by Vyčichl Jan last modified 2013-02-27 18:22

Geomechanika a zakládání staveb

Kód předmětu: 18GES
Studium: navazující magisterské
Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích (N 3710)
Forma studia: prezenční
Počet kreditů: 4
Rozsah výuky: 2 + 1 hodin týdně - v prezenční formě studia
Typ předmětu: povinný
Semestr|jazyk|obor: 1 čeština DS Dopravní systémy a technika - 3708T009
Zakončení: zápočet, zkouška (z, zk)
Přednášky: doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Cvičení: doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Klíčová slova: plošné základy, liniové stavby, zlepšování zemin, pažící konstrukce, monitoring

Anotace

Základní vlastnosti zemin. Proudění vody zeminami. Základy mechaniky zemin. Mechanika zemního tělesa. Napjatost v zemině. Sesuvy a jejich sanace. Mechanika horninového masivu. Druhy základů a jejich návrh. Opěrné a zárubní zdi, pažící konstrukce. Zlepšování půd pro zakládání a liniové stavby. Moderní metody zlepšování únosnosti podloží a stability svahů (geotextilie, geomříže, kotvené prefabrikáty). Návrh geotechnických konstrukcí dle EN 1997-2.

Cíle

Cílem je poskytnout základní odborné vědomosti o základové půdě a mechanice zeminového i horninového prostředí tak, aby jejich osvojením získali studenti schopnost zvládnout základní návrh geotechnických konstrukcí pro plošné a liniové stavby a to jak výpočtem, tak i na základě polních zkoušek.

Další informace


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: