Personal tools
You are here: Home Lidé Tomáš Doktor senat
Document Actions

Kandidáti do AS FD a AS ČVUT

by Tomáš Doktor last modified 2019-11-27 22:34

Akademický senát je užitečný a důležitý samosprávný orgán. Musí však být fukční, aktivní a otevřený. Jsme připraveni k tomu přispět.

Máme zkušenosti z FD i odjinud (LiU Linköping, UdS Saarbrücken, ÚTAM AV ČR)

Pro fakultu pracujeme ve výuce i výzkumu a při jejím rozvoji

Chceme fakultě pomoci i prací v AS FD a AS ČVUT.

Náše představa pro nadcházející volební období vychází z dlouholetých zkušeností (14 + 6 + 7 let) v roli studentů i vyučujících na FD i z výzkumné a vývojové práce mimo FD. Je založena na tom, co bychom v AS chtěli podporovat, a co je reálné v mezích jeho pravomocí.

Neslibujeme radikální kroky, neslibujeme změny mimo pravomoci AS FD. Chceme přispět k aktivnímu a orientovanému senátu, který bude vedením fakulty brán vážně.

Tomáš Doktor

Kandidát do komory akademických pracovníků AS FD a AS ČVUT

Proč kandiduji do AS FD:

Akademický senát fakulty je orgán, jehož formální síla je omezená, přesto zmůže hodně i nad rámec svých formálních pravomocí. Kromě primárních, zákonem daných, úloh AS (kontrola práce děkana, kontrola hospodaření fakulty a ovládání „záchranných brzd“), může senát působit jako konstruktivní partner vedení. Jako shromáždění dobrovolníků se zájmem o rozvoj fakulty, jako otevřené fórum výměny názorů a formování strategií, jako spojovací článek mezi akademickou obcí a vedením. K takovému konstruktivnímu naladění AS FD chci přispět a působit i na vedení FD, aby AS FD bralo vážně jako jeden z řádných a užitečných poradních sborů. Zároveň chci přispět k tomu, aby AS FD řešil opravdu celofakultní otázky a respektoval odpovědnost ústavů za jejich vnitřní záležitosti.

Předchozí zkušenosti z AS FD:

 • Byl jsem aktivním členem AS FD, v uplynulém volebním období (2017-2019) jsem vynechal jediné zasedání AS FD.
 • Pracoval jsem v legislativní komisi AS FD, podílel jsem se na tvorbě nových vnitřních předpisů fakulty.
 • Snažil jsem se o zapojení AS FD do procesu tvorby "opravdové" strategie FD, výsledek je zatím neznámý (od prosince 2018 je AS FD opakovaně ujišťován, že na strategii pracuje Rada profesorů).
 • V rámci kontrolní činnosti AS FD jsem se podílel na stanovení podmínek pro rozhodování o zřízení dalšího mimopražského pracoviště FD s cílem omezení rizik takového podniku.
 • Připravil jsem novelu Jednacího řádu AS FD pro efektivnější a transparentnější jednání a rozhodování senátu (a získal jsem pro ni podporu většiny senátorů).
 • Působil jsem jako spojovací článek mezi AS FD a AS ČVUT. Na základě podnětů z akademické obce FD jsem ve „velkém“ senátu prosadil několik změn ve vnitřních předpisech ČVUT.

Proč kandiduji do AS ČVUT:

Jsem připraven pokračovat v práci v Legislativní komisi AS ČVUT. Přestože výměna všech vnitních předpisů po novele VŠ zákona je již za námi, legislativní práce u konce není. V nejbližší době čeká ČVUT například nastavení procesu hodnocení kvality a procesu akreditací. Průběžně se objevují změny a novinky, vzniklé jako manažerské nebo politické rozhodnutí z úrovně vedení univerzity nebo kolegia rektora, a bude je třeba implementovat do vnitních předpisů. Legislativní komise má pak nelehký úkol - debuggovat změny předpisů tak, aby po jejich schválení nečekala akademickou obec nezamýšlená překvapení. Zároveň chci přispět k tomu, aby celouniverzitní úroveň řízení nebyla na fakultě brána jako něco, co se nás příliš netýká. Kde nějací tajemní „oni“ rozhodují o přerozdělování peněz a tvoří nařízení, která se nám nelíbí. Tak jako dosud, jsem připraven prostřednictvím AS FD šířit do akademické obce FD povědomí o činnosti AS ČVUT a o tom, že se vyplatí nestát stranou.

Předchozí zkušenosti z AS ČVUT:

 • V uplynulém volebním období (2017-2019) jsem v AS ČVUT pracoval v Legislativní komisi při výměně všech vnitřních předpisů ČVUT.
 • Na základě podnětů z akademické obce FD jsem připravil a získal většinovou podporu pro úpravy Statutu ČVUT a SZŘ (zachování pravomoci fakult při stanovení poplatku za studium v cizím jazyce nebo stanovení konečných termínů pro zakončení předmětů).
 • V období 2014-2016 jsem kromě práce v Legislativní komisi a Komisi pro pedagogické záležitosti krátce vykonával funkci místopředsedy AS ČVUT.

Profil:

 • zástupce vedoucího Ústavu mechaniky a materiálů
 • pedagogické aktivity: výuka 5 předmětů bakalářského studia, spoluzakladatel a vedoucí studentského projektu Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi, vedoucí diplomových a bakalářských prací
 • výzkumné aktivity, člen řešitelského týmu několika grantů (3x EK, 5x GA ČR, 3x SGS), 48 záznamů ve Scopusu, 70 citací, H-index 4, 10 let práce v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
 • rozvojové aktivity: práce na fakultních projektových žádostech do výzev programu OP3V (podpořeny 4 ze 4), činnost ve fakultní pracovní skupině pro vzdělávací oblast Doprava, spolupráce na akreditačním spisu studijního programu DS
 • služba komunitě: 2014-2019 služba v AS ČVUT (na podzim 2016 místopředseda), 2017-2019 služba v AS FD, člen organizačního nebo vědeckého výboru 6 konferencí, recenze pro odborné časopisy, člen Českého národního komitétu IMEKO (International Measurement Confederation)
 • studentské aktivity: člen ISC ČVUT (pobočka Erasmus Students Network, 2008-2009), reprezentant FD v univerzitním závodě dračích lodí (2x 3. místo, 1x 2. místo)
 • osobní aktivity: strom zasazen, dům postaven, syn Štěpán (narozen 2016)

Michaela Neuhäuserová

Kandidátka do studentské komory AS FD a AS ČVUT

Proč kandiduji do AS FD:

Chci přinést do studentské komory zkušenosti čerstvé absolventky FD a začínající doktorandky. Mám zájem působit v senátu ve prospěch fakulty, s důrazem na kvalitu studia (senát by měl přispět k obnovení přijímacích zkoušek a respektovat odpovědnost jednotlivých ústavů za výuku, kterou zajišťují). Při schvalování interních předpisů týkajících se výuky a doktorského studia chci podporovat internacionalizaci a zahraniční výjezdy studentů a doktorandů. V případě souběžného členství v AS ČVUT budu přinášet do AS FD inspiraci z celoškolské úrovně.

Proč kandiduji do AS ČVUT:

Do studentské komory AS ČVUT chci přispět zkušenostmi ze studia na FD a v zahraničí (LiU Linkoping) i z dosavadní výzkumné a pedagogické práce. V AS ČVUT se chci zaměřit na rozvoj a řízení kvality z pohledu mladého výzkumníka. Této oblasti se již věnuji i jako zástupkyně doktorandů ČVUT v řídicí komisi pro implementaci HR Award na ČVUT).

Profil:

 • Studentka 2. ročníku doktorského studia (obor D)
 • Pedagogické aktivity: výuka předmětů bakalářského studia, vedení studentského projektu Počítačová mechanika v dopravě
 • Studijní zkušenosti: absolventka FD (obory AUT a IS), držitelka ceny prof. Jaroslava Vlčka
 • Výzkumné aktivity: členka řešitelského týmu několika projektů (GA ČR, OP3V - Exceletní výzkum, SGS), 2 záznamy v databázi Scopus
 • Zahraniční zkušenosti: půlroční pobyt na LiU Linkoping, Švédsko v rámci programu Erasmus
 • Služba komunitě: členka řídicí komise pro HR Award, členka organizačního výboru dvou mezinárodních konferencí, členka hodnotící komise v rámci prezentace projektů 2019
 • Studentské aktivity: spolupráce na studentském DoD (2018 a 2019), vyzvaná účast na seznamovacím kurzu UZEL 2019

Marcel Adorna

Kandidát do studentské komory AS ČVUT

Proč kandiduji do AS FD:

Mým hlavním cílem v akademickém senátu ČVUT je konstruktivní práce ve prospěch nejen Fakulty dopravní, ale i celé univerzity. K tomuto bych rád jakožto student třetího ročníku doktorského studia přispěl nejen svými dlouholetými zkušenostmi v roli studenta a vyučujícího FD, ale i svými zkušenostmi se studiem a prací na zahraničních univerzitách.

Profil:

 • Student 3. ročníku doktorského studia (obor D)
 • Studijní zkušenosti: absolvent FD (obory AUT a IS)
 • Pedagogické aktivity: výuka dvou předmětů bakalářského studia, výuka v angličtině, vedení studentského projektu Počítačová mechanika v dopravě
 • Výzkumné aktivity: člen řešitelského týmu projektů (GA ČR, OP3V - Exceletní výzkum, SGS), 6 záznamů v databázi Scopus
 • Zahraniční zkušenosti: půlroční pobyt na LiU Linköping, Švédsko (v rámci programu Erasmus), půlroční pobyt na Saarland University, Německo (mobilita výzkumných pracovníků)
 • Studentské aktivity: spolupráce na studentském DoD (2019), prezentace zkušeností se zahraniční stáže na semináři
 • Služba komunitě: člen organizačního výboru mezinárodní konference YSESM

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: