Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Experimentální a numerické testování materiálů používaných pro konstrukci ochranných sportovních přileb
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Experimentální a numerické testování materiálů používaných pro konstrukci ochranných sportovních přileb

by svobodova — last modified 2009-04-09 14:43

Bakalářská práce

Přiděleno: Miroslav Zavrtálek

Vedoucí práce: Jiří Kunecký

Obhajeno: rozpracováno

Motivace

V současné době dochází k prudkému růstu automobilové dopravy, což s sebou nese následky v podobě stoupajícího počtu zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách. Jednou z nejohroženějších skupin jsou přitom cyklisté a motocyklisté. Z možných variant, jak předejít fatálním následkům nehod s cyklisty (nebo jak je aspoň zmírnit), se jeví nosit při jízdě cyklistické přilby. Metodologie, jak přilby konstruovat s ohledem na bezpečnost účastníků provozu, není přesně stanovena a většinou se opírá o zkušenosti výrobců. Cílem bakalářské práce je proto určit absorpční vlastnosti materiálů používaných při konstrukci sportovních přileb a tím minimalizovat pravděpodobnost poranění hlavy během dopravní nehody. Jedná se především o výzkum odezvy pěnového polystyrenu, popř. souvrství polystyren-polykarbonát.

Metody

K analýze jsou hojně využívány numerické metody mechaniky, zejména Metoda konečných prvků (MKP). Nejpoužívanějším softwarem je pro tento způsob modelování jevů dynamiky software ANSYS/LS-DYNA. Numerické analýzy dynamického chování souvrství jsou zpracovány pomocí Matlabu.

Metody experimentální: Jde v zásadě o dva druhy experimentů: první typ je na padostroji, kdy se simuluje pád z dané výšky pomocí makety hlavy a nasazené hotové přilby. Na základě získaného průběhu zrychlení v těžišti makety se ochranné vlastnosti odhadují. Druhý typ experimentu spočívá v tom, že se nechá na uměle vytvořené souvrství padat speciálně zkonstruované kladivo; a opět z akcelerometru umístěného na kladivu se odhaduje ochranná funkce souvrství. Tyto metody se mohou i kombinovat - např. pro validaci numerického modelu. Všechna experimentální data jsou změřena v Laboratoři mechaniky ČVUT FD. Spolupracujeme taktéž s ČVUT FS a společností DEKRA.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: