Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Analýza terapie zlomeniny pomocí vnitřní osteosyntézy
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Analýza terapie zlomeniny pomocí vnitřní osteosyntézy

by Tomáš Doktor last modified 2009-11-29 19:14

Bakalářská práce

Přiděleno: Denisa Plánková

Vedoucí práce: Jitka Jírová, Michal Micka

Obhájeno: září 2009

Motivace


Cílem této bakalářské práce byla analýza terapie zlomeniny femuru pomocí vnitřní osteosyntézy pro dvě různé dlahy, „klasické“ osteosyntetické dlahy a vyhnuté dlahy. Byly sestrojeny celkem tři výpočtové modely: zdravá kost, zlomená kost fixovaná přímou dlahou a zlomená kost fixovaná vyhnutou dlahou. Byla provedena analýza napjatosti pro dva typy dlah a porovnáno namáhání kosti s dlahou.

Postup


K analýze dané úlohy byl použit konečně prvkový program ANSYS. K dispozici byl již dříve vytvořený model povrchu stehenní kosti, který byl před zavedením do ANSYSu upraven. Pak následovalo vytvoření objemu modelu kosti, namodelování dlahy se šrouby a připevnění dlahy ke kosti. Po zadání okrajových podmínek a zatížení byl proveden výpočet stavu napětí a deformace zdravé kosti a zlomené kosti fixované dlahou.

Výsledky


Z výsledků vyplývá, že pro léčbu je vhodnější použití přímé dlahy, kde dochází při zatěžování k rovnoměrnějšímu rozložení napětí. Slabinou při použití vyhnuté dlahy je to, že dochází při hojení k namáhání na tah. Průběh napětí ve směru osy kosti je sice blízký průběhu napětí na zdravé kosti, ale tahové napětí je méně vhodné pro správnou a rychlou léčbu zlomeniny.

V této prvotní studii byly vytvořeny pouze zjednodušené modely obou dlah a spojení šroubů s kostí. V případě vyhnuté dlahy měla geometrie vyhnutí vliv na celkový průběh podélného napětí v kosti a vznik tahových napětí v hojené části kosti a proto je její použití v této podobě měně vhodné. V dalších studiích je možno provést parametrickou studii, tj. je možné měnit délku dlahy, délku a zakřivení vyhnutí nebo je možné posoudit vliv umístění dlahy na vnitřní stranu stehenní kosti. Komplexní studie může prokázat účelnost použití daných typů dlah.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: