Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Numerická analýza zvyšování únosnosti železničního tělesa použitím výztužného geosyntetika
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Numerická analýza zvyšování únosnosti železničního tělesa použitím výztužného geosyntetika

by Tomáš Doktor last modified 2009-04-08 10:23

Bakalářská práce

Přiděleno: Tomáš Doktor

Vedoucí práce: Daniel Kytýř

Obhájeno: rozpracováno

Motivace

Jedním z opatření, která mohou zvýšit únosnost a životnost železničního spodku, je použití geosyntetik (geotextilií nebo geomříží). Jejich funkce může být jednak separační (zpravidla u geotextilií), tedy oddělení konstrukčních vrstev a zabránění jejich promíchání, jednak výztužná, která spočívá v lepším přenášení svislých sil do nižších vrstev konstrukce. Cílem práce je zjistit míru výztužného efektu geosyntetik, vliv jejich předepínání a prověřit možnost použití geosyntetik ve vyšších vrstvách konstrukce železniční trati. Použití geosyntetika ve vyšší vrstvě by znamenalo širší možnost jejich uplatnění, neboť aplikace geosyntetika do horních vrstev konstrukce je o mnoho snazší, než do vrstev spodních.

Metody

Pro analýzu chování železničního tělesa s geosyntetikem (a pro porovnání s referenční konstrukcí bez geosyntetik) budou použity trojrozměrné konečněprvkové (FEM) modely vytvořené v software ANSYS. Bude sledováno chování modelů při statickém zatěžování a sledovanými parametry budou zejména poklesy pražce a zemní pláně.

Použity budou dva geometricky odlišné modely. Nejdříve bude vytvořen model odpovídající experimentálnímu boxu používaného na ČVUT FSv, na něž bude ověřena jeho správnost (porovnáním poklesů naměřených experimentálně s poklesy na odpovídajících místech numerického modelu). Poté bude geometrie modelu upravena tak, aby odpovídala skutečnému tvaru železničního tělesa.

Pro dosažení co nejlepších výsledků je třeba najít rovnováhu mezi dostatečně věrným popisem reálného světa a snahou o co možná nejjednodušší model. V průběhu práce bude ověřována nutnost použití materiálových modelů složitějších než je lineární elastický materiál. Budou-li pozorované deformace dostatečně malé, bude možné všechny materiály v modelu považovat za lineární elastické. Dále je třeba ověřit nutnost modelovat kontakt mezi jednotlivými konstrukčními vrstvami. Vynecháním kontaktu by se model sice zjednodušil, nemusel by ale dostatečně správně postihovat vzájemné působení sousedících vrstev železničního spodku a svršku.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: