Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Numerická studie vlivu podpražcové podložky na napjatost kolejového lože
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Numerická studie vlivu podpražcové podložky na napjatost kolejového lože

by Tomáš Doktor last modified 2009-04-04 12:15

Bakalářská práce

Přiděleno: Ján Vittek

Vedoucí práce: Michal Micka

Obhájeno: rozpracováno

Motivace

V souvislosti se zvyšováním rychlosti vlaků se zvyšují i dynamické účinky působící na konstrukční prvky železničního svršku a spodku, které se projevují rozpadem geometrických parametrů koleje. Jedním z možných řešení při odstranění těchto jevů je vložit do konstrukce tratě dodatečné pružné prvky, které snižují tuhost jízdní dráhy. Cílem práce je odvození numerického modelu železničního svršku, vhodného pro stanovení vlivu podpražcové podložky na snížení namáhání štěrkového lože.

Metody

Úloha bude řešena jako prostorová a bude provedena komparace modelu s podložkou a referenčního modelu bez podložky. Porovnání bude provedeno pro statické zatížení (nápravové tlaky 22.5t, 25t a 27.5t) i pro dynamické zatížení projíždějícím železničním vozidlem. Řešení bude provedeno pomocí výpočetního programu ANSYS.

Význam podpražcových podložek

Nejvíce namáhaná rovina v železniční trati je rovina mezi pražcem a kolejovým ložem, ve které se nachází velmi malé kontaktní plochy jednotlivých zrn štěrku a spodní plochy pražce. Prostřednictvím těchto malých ploch se přenáší veškeré zatížení (od nápravy železničního vozidla přes jednotlivé konstrukční prvky až do kolejového lože).
Při použití pražců s pružnou ložnou plochou se tato kontaktní plocha  zvětšuje, což zajišťuje přiznivější roznášení namáhání na zemní pláň. Zároveň tato pružná vrstva izoluje vibrace konstrukčních prvků železničního svršku nad podpražcovou podložkou způsobené přejezdem vlaku a zamezuje jejich šíření do kolejového lože. Tyto jevy snižují relativní pohyby zrn štěrku kolejového lože, jejich obrušování a opotřebování. Důsledkem je snížení poklesů železničního tělesa a stabilizace geometrických parametrů koleje po delší dobu, čímž se prodlužuje interval údržby tratě a samotné náklady na údržbu.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: