Personal tools
You are here: Home Prezentace Bakalářské práce Úprava zemní pláně pomocí vápenných směsí a vápenných pilot - výpočtová studie
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Úprava zemní pláně pomocí vápenných směsí a vápenných pilot - výpočtová studie

by Tomáš Doktor last modified 2009-03-23 11:21

Bakalářská práce

Přiděleno: Petr Hanuška

Vedoucí práce: Ondřej Jiroušek

Obhájeno: září 2007

Motivace

Práce měla za cíl posoudit pomocí metody konečných prvků různé metody zvyšování únosnosti pražcového podloží pomocí vápenných směsí nebo vápenných pilot. Případ vápenných pilot je uvažován jako úvodní studie částečné rekonstrukce vybrané trati firmy Banverket ve Švédsku řešené v rámci evropského projektu Innotrack.

Metoda

V části týkající se vápenných směsí jako vstupy sloužil železniční služební předpis ČD S4 a získaná materiálová data. Jako materiálový model z důvodu absence kvalitních materiálových dat byl zvolen lineární elastický model. Pro úlohu s vápennými piloty už byla dostupná kvalitnější data a tak je zde použit i materiálový model Drucker-Prager. Úloha byla řešena jako 2D analýza. Jako výstupní parametr bylo uvažováno posunutí kolejnice. Výpočty se prováděly pomocí programu Ansys.

Postup

Nejprve byla namodelována geometrie zkoumaného, ta vychází již ze zmíněného železničního služebního předpisu ČD S4. Poté bylo provedeny analýzy citlivosti modelů na kvalitu konečněprvkové sítě a na její druh. Dále pak analýza vhodnosti modelování kontaktů v těchto modelech. Poté již s takto upravenými a vyhodnocenými modely byla provedena citlivostní analýza na změnu vstupních parametru. Jednalo se o geometrické parametry v mezích daných předpisem a i variace materiálových dat. Z výsledků těchto výpočtů byly sestaveny grafy závislostí těchto vstupních parametrů. Na základě toho pak byly vyřčeny závěry týkající se vhodných mezí vstupních parametrů.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: