Personal tools
You are here: Home Projekty
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Projekty

by Vyčichl Jan last modified 2016-11-15 11:43

Projekty vedené na Ústavu mechaniky a materiálů K618.

Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě

Studijní obory: DOS - Dopravní systémy a technika,

Kód projektu: 18X1BD

Program studia: Navazující studijní program (N 3710)
Technika a technologie v dopravě a spojích

Vedoucí projektu: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc., Ing. Jan Vyčichl Ph.D., MUDr. Michaela Vyšatová

Na projektu se seznamujeme se základními funkcemi lidského těla, kosterního systému a jeho ochranou nebo rekonvalescencí. Úlohy souvisí s možnými zraněními během dopravních nehod nebo jejich léčbou. Vytváříme virtuální matematické modely lidské kosterní soustavy, ochranných pomůcek a provádíme jejich následnou pevnostní analýzu. Projekt je zaměřen na řešení úloh pomocí metody konečných prvků ve výpočtovém programu ANSYS.

Inovace evropských železničních tratí

Studijní obory: DS - Dopravní systémy a technika

Kód projektu: 18X2ED

Program studia:Navazující studijní program (N 3710)
Technika a technologie v dopravě a spojích

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Fíla, Ing. Petr Koudelka, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D.

Projekt je spojen s řešením integrovaného projektu 6. rámcového programu EU „Innovative track systems“. Je zaměřen na řešení problematiky inovace konstrukce železničních tratí transevropského konvenčního železničního systému. Hlavním cílem INNOTRACKu je snižovat náklady v rámci celého životního cyklu (Life Cycle Costs) a zlepšovat charakteristiky v oblasti spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS) konvenční tratě se smíšeným provozem. Cílem projektu je studium problematiky a práce na výpočtových modelech pro analýzu napjatosti a deformace jednotlivých částí železničního svršku a spodku železničních tratí pomocí metody konečných prvků. Projekt je také zaměřen na optimalizaci konstrukce železniční tratě při zvyšování přepravních rychlostí a nápravového tlaku.

Počítačová mechanika v dopravě

Studijní obory: DOS/DS - Dopravní systémy a technika

Kód projektu: 18X1PD/18X2PD

Program studia:
Bakalářský studijní program (B 3710) / Navazující studijní program (N 3710)
Technika a technologie v dopravě a spojích

Vedoucí projektu: prof. Ing. Ondřej Jiroušek, Ph.D., Ing. Jan Vyčichl, Ph.D., Ing. Petr Zlámal, Ph.D.

V rámci projektu se studenti seznámí s moderními výpočetními metodami používanými pro analýzu deformací a napětí. Práce jsou zaměřeny na numerickou analýzu napjatosti nejen částí vozidel (automobilů, tramvají, vlaků, popř. letadel), ale i na analýzu interakce vozidel s okolím, počítačovou simulaci crash-testů, popř. analýzu poškození člověka při dopravních nehodách. V projektu jsou používány výpočetní modely numerické mechaniky, zejména metoda konečných prvků, jsou řešeny úlohy inverzní dynamiky a mechaniky rychlých dynamických dějů. Studenti budou používat výpočetní systémy, které jsou využívané v praxi nejen v projektových firmách, ale i v oblasti vědeckého výzkumu. Mezi tyto systémy patří např. ANSYS pro řešení fyzikálních problémů (elasticita, plasticita, kontaktní úloha, vedení tepla a pod.), MADYMO a SIMPACK pro řešení úloh dynamiky soustav těles a další. K dispozici jsou výkonné výpočetní nástroje, studenti se seznámí s paralelním způsobem výpočtu a to s pomocí svazku osobních počítačů (cluster IQ151) a operačního systému Linux, nebo za použití 40-procesorového superpočítače IBM SP a 22-procesorového superpočítače IBM SP2 (operační systém AIX) v Centru intenzivních výpočtů ČVUT.


Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi

Studijní obory: DOS/DS - Dopravní systémy a technika, ITS/IS - Inteligentní dopravní systémy

Kód projektu: K618X1ZD/K618X2ZD, K618X1ZS/K618X2ZS

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Doktor, Ing. Nela Krčmářová, Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Projekt Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi je zaměřen na vývoj experimentálních metod a numerických simulací pro popis mechanického chování pokročilých materiálů v mezních stavech namáhání. Pro vývoj a testování komplexních struktur materiálů používaných v kritických infrastrukturách a pro predikci jejich životnosti budou použity jak destruktivní, tak nedestruktivní experimentální techniky. Cílem projektu je navržení experimentálních postupů, testovacích zařízení a softwarových nástrojů pro vyhodnocení vztahu mezi mechanickými vlastnostmi a mikrostrukturou zkoumaného materiálu a stanovení jeho odezvy na vnější zatížení. Navrhovaných metod bude využíváno především pro použití moderních konstrukčních materiálů v dopravních aplikacích a jejich bezpečného využití v praxi. S ohledem na aktualní požadavky renomovaných firem (AŽD, EXCON, ŠKODA TRANSPORTATION), výzkumných institucí (VÚZ, ÚTAM) a konzorcií (SIZI) budou tyto metody využity při optimalizaci moderních konstrukčních materiálů v dopravních aplikacích a jejich bezpečného využití.Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: