Personal tools
You are here: Home Projekty 18X1BD
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě

by sudrich — last modified 2016-04-19 10:57

Anotace projektu: Pro odstraňování následků poškození svalově-kosterního systému člověka vlivem poranění např. během dopravní nehody nebo onemocnění u člověka jsou vyvíjeny nové implantáty a rozvíjeny terapeutické metody s cílem obnovit normální aktivity lidského jedince. Biomechanika svalově-kosterní soustavy člověka. Rekonstrukce a rehabilitace poškozených prvků kosterní soustavy člověka pomocí implantátů a léčebných postupů. Řešení biomechanických problémů se provádí aplikací výpočtového modelování (MKP) a experimentálních metod. Na jejich společném interaktivním použití je založena vysoce efektivní hybridní metoda.

Název studijního programu: Technika a technologie v dopravě a spojích
Kód studijního programu: B 3710
Typ studijního programu: bakalářské

Ústav: Ústav mechaniky a materiálů - 16118 (K618)
Vedoucí projektu: doc. Ing. Jitka Jírová, CSc., doc. Ing. Michal Micka, CSc., Ing. Jan Vyčichl, Ph.D., MUDr. Michaela Vyšatová

Při poranění například během dopravních nehody nebo onemocněních dochází k poškozování svalově kosterního systému. V rámci projektu jsou navrhovány metody napomáhající těmto následkům předcházet nebo následky odstraňovat a urychlit obnovení normální aktivity člověka. Jsou zdokonalovány snímkovací a rekonstrukční metody, testovány biologické materiály, navrhovány implantáty a rozvíjeny terapeutické metody.

Vhodným nástrojem k řešení biomechanických problémů jako například analýza příčin a následků onemocnění, případně léčby, je hybridní metoda, kombinující numerické simulace s experimenty. S využitím nejmodernějších snímkovacích technologií není nutné neomezovat se pouze na makroskopický pohled na celý problém, ale je též možné věnovat se změnám odehrávajících se v mikrostruktuře.

Detailní počítačové modely umožňující simulaci chování orgánů při běžných aktivitách i při extrémních zatíženích jsou vytvořeny na základě radiologických vyšetření. Tyto modely jsou také vhodné pro analýzu interakce orgánů s implantáty a dlahami z hlediska mechaniky. Na základě výsledků analýz je provedena optimalizace náhrad a fixačních pomůcek tak, aby se pooperační stav co nejvíce blížil přirozenému fyziologickému stavu.

Znalost vlastností zkoumaných materiálů má zásadní vliv na výsledky celé analýzy. Jsou prováděny mnohé materiálové testy, počínaje pádovými zkouškami ochranných přileb přes tahové, tlakové a ohybové zkoušky s využitím tenzometrie, optických a radiologických metod až po zjišťování mikromechanických vlastností pomocí nanoindentace. Příprava a testování vzorků probíhá v Laboratoři experimentální mechaniky K618 na Florenci nebo na specializovaných pracovištích.

V souvislosti s prováděnými experimenty jsou vyvíjeny testovací pomůcky a měřící zařízení, například unikátní kompaktní jednoosé zatěžovací zařízení (zvané šelmostroj) používané při mikrotomografickém snímání tlakové zkoušky. Důležitou součástí měření je zpracování a vyhodnocení dat. K tomuto účelu jsou používány také některé vlastní aplikace.

Studenti pracující na projektu

obor
ročník 2.
DS - Dopravní systémy a technika Nikola Brejchová

Konkrétní řešené problémy

Související povinně volitelné předměty


Files
Prezentace Projektu   6.9 MB 
Prezentace projektu
Poster   2.6 MB 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: