Personal tools
You are here: Home Projekty 18X2ZS
Navigation
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi

by Šleichrt Jan last modified 2017-11-06 16:58

Náplní projektu je navrhování experimentálních postupů, testovacích zařízení a softwarových nástrojů, obdobně jako je tomu u vývojových oddělení technologických firem. Na základě spolupráce či požadavků renomovaných firem (AŽD, EXCON, ŠKODA TRANSPORTATION), výzkumných institucí (VÚZ, ÚTAM) a konsorcií (SIZI) vytváříme samostatné aplikace nebo ucelená řešení v oblasti automobilového a leteckého průmyslu, regenerativní medicíny a bezpečnostních technologií. V našich řešeních používáme high-tech komponenty z oblasti automatizace, řízení, měření a zpracování signálu. Díky týmové práci se studenti mohou seznámit s celým procesem návrhu testovacích procedur zahrnující návrh základních parametrů zkoušky a odhad technologické náročnosti provedení, koncepční a konstrukční řešení experimentálních zařízení a řídicích jednotek a tvorba příslušného programového vybavení.

Studijní obory: DOS/DS - Dopravní systémy a technika, ITS/IS - Inteligentní dopravní systémy

Kód projektu: K618X1ZD/K618X2ZD, K618X1ZS/K618X2ZS

Vedoucí projektu: Ing. Tomáš Doktor, Ing. Nela Krčmářová, Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Ing. Jan Šleichrt, Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Profil absolventa

Absolventi projektu jsou vybaveni teoretickým aparátem a praktickými zkušenostmi v oblasti experimentální mechaniky, měření a zpracování dat. Tyto schopnosti spojené do samostatného návrhu inženýrských řešení problému jsou velmi ceněné u firem zabývajících se vývojem hi-tech aplikací.

Při práci v projektu se můžete naučit:

 • Provádět mechanické zkoušky podle standardizované metodiky
 • Navrhovat postupy pro mechanické zkoušky tam, kde standardní metody nelze aplikovat
 • Upravovat stávající experimentální zařízení na míru požadovaným experimentům nebo navrhovat zcela nová
 • Obsluhovat elektronový mikroskop
 • Zpracovávat naměřená data pomocí vlastních vyhodnocovacích nástrojů
 • Používat operační systém GNU/Linux a využít jeho předností
 • Napsat technickou zprávu na profesionální úrovni
 • Prezentovat výstupy své práce před mezinárodní komunitou v oboru experimentální mechaniky

Experimentální zázemí

Pro řešení úkolů projektu jsou k disposici dvě laboratoře zřízené K618, které slouží zároveň pro výuku základních i volitelných předmětů. Vybavení laboratoří je dle aktuálních finančních možností doplňováno komerčně dostupnou měřící technikou i experimentálními zařízeními vlastní konstrukce. Další zázemí je možné využít na pracovišti smluvního partnera FD, Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.

Mezinárodní spolupráce

Díky kontaktům v mezinárodní odborné komunitě spolupracujeme na společných úkolech se zahraničními pracovišti. Tato spolupráce vede ke snazšímu nalezení pracoviště pro zahraniční stáže a řešení dané problematiky v mezinárodním týmu.

 • Department for Nanostructured Materials, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
   oblast spolupráce:
  • tkáňové inženýrství - měření mechanických vlastostí tkáňových nosičů pro pěstování umělé kostní a chrupavčité tkáně

Finanční podpora

Finanční zázemí projektu, které je pro práci v oblasti experimentální mechaniky nezbytné, je v současné době zajištěno z několika zdrojů:

 • Podpora grantové agentury ČVUT - projekt Studentské grantové soutěže: Time-dependent processes in heterogeneous materials with complex microstructure
 • Vedoucí projektu jsou členy řešitelského týmu výzkumného grantu Optimised auxetic structures for cellular metals filled with strain rate sensitive material for high velocity impacts podpořeného Grantovou agenturou České republiky.
 • Vedoucí i studenti projektu se zároveň podílejí na smluvním výzkumu Ústavu mechaniky a materiálů pro komerční subjekty.

Rámcová témata kvalifikačních prací

 • Instrumentace rázových zkoušek
 • Využití lock-in termografie pro diagnostiku podpovrchových defektů
 • Vliv nemechanického namáhání na životnost kompozitů
 • X-Ray diagnostické metody
 • Návrh mikrozatěžovacího zařízení s využitím kmitající cívky (voice-coil)
 • Nástroje pro vyhodnocení rychlých dynamických dějů

Studenti pracující na projektu

obor
ročník B2 ročník B3 ročník N1 ročník N2
ITS/IS - Inteligentní dopravní systémy Michael HudákMichaela Neuhäuserová

Ohlasy a ocenění

 • 4 kvalifikační byly práce oceněny Pochvalou děkana za vynikající zpracování
 • Výstupy projektu jsou na mezinárodních konferencích pravidelně ohodnoceny cenami typu 'Best paper award'
 • Všichni vedoucí projektu výsledky své práce prezentují na mezinárodních konferencích a publikují v odborných impaktovaných časopisech. Jejich práce má mezinárodní ohlas zachycený v citačních databázích Web of Knowledge a Scopus.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: